ReadyPlanet.com
แพ็คเกจ มาเก๊า3วัน 2คืน

MACAU   PACKAGE 3D2N
ราคาเริ่มต้นไม่รวมตั๋ว
เดินทางพร้อมกัน2 ท่านขึ้นไป     
 วันเดินทาง

HOTEL / TWN
(JUN-DEC'14)        

Sun-Wed  Thu   Fri     Sat     
HAPPY FAMILY** 5,900.- 6,200.- 6,600.- 6,400.-
BEST WESTERN SUN SUN , MASTER** 6,700.- 7,000.- 7,600.- 7,300.-
EMPEROR*** 6,500.- 7,200.- 8,500.-

7,800.-

CASA REAL, GOLDEN DRAGON**** 7,400.- 8,000.- 9,300.- 8,700.-
RIO**** 7,300.- 8,100.- 9,700.- 8,800.-
LISBOA***** 7,500.- 8,400.- 9,700.- 8,700.-

***โรงแรมอื่นๆ  กรุณาติดต่อสอบถามราคาฝ่ายขาย 
***ราคาและรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ราคานี้รวม
-ค่าโรงแรม /อาหารเช้า /ซิตี้ทัวร์ 
 รถรับ-ส่ง (เฉพาะช่วงเวลา 8.00น. -19.00น.)
**นอกเวลาเพิ่ม 1,400 บาท/ท่าน แนะนำใช้บริการแท๊กซี่แทน**
ราคานี้ไม่รวม
-ค่าใช้จ่ายส่วนตัว / ค่าทิปไกด์ 20 HK$ ต่อคน
-ตั๋วเครื่องบิน

โปรแกรมการเดินทาง  :  

วันแรก       กรุงเทพฯ – มาเก๊า  TRANSFER เข้าโรงแรม
........ ถึงสนามบินมาเก๊า   หลังจากผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว นำท่านเข้าพักผ่อนในโรงแรมเข้าพัก  ..................หรือเทียบเท่
วันที่สอง     ซิตี้ทัวร์โบสถ์เซ็นต์ปอล / นมัสการเจ้าแม่กวนอิม / อิสระช็อปปิ้ง
                   หรือเสี่ยงโชคที่คาซิโน
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
  หลังอาหารนำท่านชม  โบสถ์เซ็นต์ปอล (St.Paul Cathedral) สร้างขั้นเมื่อต้นศตวรรษที่ 17   นับเป็นสถานที่ซึ่งมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองมาเก๊า โบสถ์แห่งนี้เคยเป็นโรงเรียนสอนศาสนาแห่งแรกของชาวตะวันตกในดินแดนตะวันออกไกล  ต่อมาในปีค.ศ.1835 ได้เกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรง ทำให้โบสถ์เซนต์ปอลคง  เหลือแค่เพียงบานประตู และบันไดทางเข้าด้านหน้าที่สง่างาม หลังจากมีการบูรณะขึ้นใหม่ในปีค.ศ.1991 ด้านหลังของซากโบสถ์แห่งนี้มีการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ทางศาสนาขึ้น เพื่อรวบรวมภาพเขียน และจัดแสดงอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบพิธีทางศาสนา หลุมฝังศพของบาทหลวงวาลิคนาโน ผู้ก่อตั้งโบสถ์ ตลอดจนโครงกระดูกของชาวคริสต์ญี่ปุ่น และเวียดนามที่เสียชีวิตเมื่อคราวที่เกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่  จากนั้นนำท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิม และขอพรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นศิริมงคงที่ วัดเจ้าแม่กวนอิม ซึ่งเป็นวัดใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในมาเก๊า สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 เป็นที่ประดิษฐานขององค์พระพุทธรูปปางนิพพานประทับอยู่ในดอกบัว และ องค์เจ้าแม่กวนอิมในชุดเจ้าสาวของจีนที่ตัดเย็บด้วยผ้าไหมอย่างงดงาม  ชมโต๊ะหินที่ใช้เป็นสถานที่ลงนามในสนธิสัญญาทางมิตรภาพระหว่างสหรัฐอเมริกา และจีนเมื่อปีค.ศ.1844           ........จากนั้นเชิญท่านอิสระตามอัธยาศัย  ท่านจะเลือกช็อปปิ้ง ซื้อสินค้า ของขวัญ ของฝาก หรือจะไปเสี่ยงโชคใน คาซิโน  ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละท่าน
  ( อาหารกลางวัน และเย็น เชิญท่านอิสระตามอัธยาศัย )
 
........... เข้าพัก  ..................หรือเทียบเท่า 
วันที่สาม        มาเก๊า  อิสระตามอัธยาศัย – TRANSFER ไปสนามบิน – กรุงเทพ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ณ โรงแรมที่พัก
 
   หลังอาหารเชิญท่านอิสระตามอัธยาศัย ........จนได้เวลาอันสมควร   นำท่านเดินทางสู่สนามบิน

 
PKGฮ่องกง มาเก๊า เซินเจิ้น จูไห่ สิงคโปร์

แพ็คเกจ ฮ่องกง3วัน 2คืน UL
แพ็คเกจ ฮ่องกง 3วัน 2คืน
แพ็คเกจ สิงคโปร์3วัน 2คืน article
แผนที่ฮ่องกง
โรงแรมในฮ่องกง