ReadyPlanet.com
แพ็คเกจ ฮ่องกง3วัน 2คืน UL

HongKong Package
เดินทางจันทร์ พฤหัส เสาร์(พร้อมกัน2ท่านขึ้นไป)
รวมตั๋วเครื่องบิน UL(SRI LANKAN)  

UL422  BKK-HKG  13.20-17.10
UL423  HKG-BKK  18.20-20.10

PKG-HKG            (3D2N)

ราคาเริ่มต้น

(ถึงกรกฎาคม55) 

Wingsing           10,599.-  

Bridal Tea House (Yau Ma Tei)

          11,200.-  
Hotel MK           11,500.-
Largos /Shamrock           11,800.-
Kimberley           12,400.-
Guangdong           12,200.-
Park           12,600.-
Novotel Nathan           12,800.-
Regal Kowloon           13,400.-
Marco Polo Gateway/ Prince           14,500.-

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ
2. ค่าโรงแรม  ที่พัก 2 คืน
3. ค่าภาษีสนามบินไทยและบินฮ่องกง/ค่าน้ำมัน
4. รถรับ-ส่งสนามบิน
5.  CITY TOUR     
    อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าทิปไกด์ + คนขับรถ
2. ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายส่วนตัว
3. ภาษีมูลค่าเพิ่มและหัก ณ ที่จ่าย

  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
รายละเอียดPACKAGE :-

วันแรกของการเดินทาง  กรุงเทพฯ – ฮ่องกง

........... สนามบินสุวรรณภูมิชั้น4 เคาน์เตอร์.......... สายการบิน ................................เพื่อทำการเช็คอินตั๋ว
............ เหิรฟ้าสู่ฮ่องกง  โดยสายการบิน ........................................  เที่ยวบินที่  ....................
............ ถึงท่าอากาศยานใหม่  เช็กลัปก๊อก  หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง  ให้ท่านออก ณ ประตู  EXIT B  ตัวแทนของบริษัท    คอยต้อนรับท่าน  ระหว่างเดินทางสู่โรงแรมท่านจะได้ชมทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกง, สะพานชิงหม่าเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม .........................................

 วันที่สองของการเดินทาง  ฮ่องกง – City  Tour
 

............. นำท่านเที่ยวเกาะฮ่องกงขึ้นสู่ยอดเขา  VICTORIA  PEAK  ชมทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกง  พร้อมนมัสการ     ขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม  และ เทพเจ้าแห่งโชคลาภ ข้ามสะพานต่ออายุ ซึ่งเชื่อกันว่าข้ามหนึ่งครั้งจะมีอายุ เพิ่มขึ้น 3 วันเพื่อเป็นสิริมงคลที่บริเวณชายหาด REPULSE BAY นำท่านช้อปปิ้งที่ร้าน JEWELLY และ OUT LET  หลังจากนั้นอิสระ ..............ตามอัธยาศัย

วันที่สามของการเดินทาง   ฮ่องกง – กรุงเทพฯ             

.............  อิสระกับการช้อปปิ้งตามอัธยาศัยย่านถนนนาธาน ห้างOcean Terminal แหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำชื่อดังและของฝากคุณหนูที่ Toy'r us หรือที่ร้านค้าปลอดภาษี Duty Free ส่งท้ายก่อนอำลาฮ่องกง          
............. กรุณาพร้อมกันที่  Lobby  ของโรงแรม  กรุณาตรงต่อเวลานัดหมายเพื่อเดินทางสู่สนามบินกรุณาพร้อมกันที่     Lobby  ของโรงแรมกรุณาตรงต่อเวลานัดหมายเพื่อเดินทางสู่สนามบิน
............. ออกเดินทาง  โดยสายการบิน  ......................................... เที่ยวบินที่  .................
............. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

 
* * * * * * * * * * * * * * * ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ * * * * * * * * * * * *

 ***ราคาและรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
PKGฮ่องกง มาเก๊า เซินเจิ้น จูไห่ สิงคโปร์

แพ็คเกจ ฮ่องกง 3วัน 2คืน
แพ็คเกจ มาเก๊า3วัน 2คืน
แพ็คเกจ สิงคโปร์3วัน 2คืน article
แผนที่ฮ่องกง
โรงแรมในฮ่องกง