ReadyPlanet.com
บึงกาฬ ภูทอก นครพนม 5 วัน 4 คืน

กำหนดการเดินทางวันที่ 6,13,20,27 มี.ค. 11,17,24 เม.ย. 1,15,22 พ.ค. 5,12,19 มิ.ย. 3,10,17 ก.ค. 58 ราคาเริ่มต้น 5,900-

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ-หนองคาย
20.00 น. คณะเดินทางพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับท่านและคอยอำนวยความสะดวก
20.30 น. ออก เดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ จ.หนองคาย โดยรถตู้ หรือรถบัสปรับอากาศ บริการอาหารกล่อง(1) และเครื่องดื่มบนรถ แล้วเชิญท่านพักผ่อยบนรถตามอัธยาศัย
วันที่ 2 : หนองคาย-หลวงพ่อพระใส-ศาลาแก้วกู่-พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ-ท่าเสด็จ-แก่งฮาฮง-บึงกาฬ
06.00 น.

รุ่งอรุณที่ จ.หนองคาย ให้ท่านล้างหน้าล้างตา แล้วบริการอาหารเช้า(2) ที่ร้านทานตะวัน

ลิ้มรสไข่กระทะ,ข้าวต้มปลา,ขนมปังญวน และกาแฟร้อนๆ ยามเช้า(ท่านละ 1 ชุด)
08.30 น. นำท่าน นมัสการ หลวงพ่อพระใส พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของ จ.หนองคาย ที่มีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจ และเป็นที่เคารพนับถือของชาวหนองคาย เพื่อความเป็นสิริมงคล
09.00 น. นำท่านชม ศาลาแก้วกู่ ชมสิ่งก่อสร้างภายใน ที่มีรูปร่างแปลกตา สร้างขึ้นจากความเชื่อ ของปู่เหลือ ที่ท่านอพยพมาจากฝั่งลาว ในสมัยที่ลาวแตก ซึ่งประติมากรรมต่างๆ มีทั้งขนาดเล็ก จนถึงขนาดใหญ่สูงกว่า 20 เมตร
10.00 น. เดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหนองคาย สถานแสดงพันธ์สัตว์น้ำ ที่จัดแสดงพันธุ์ปลาต่างๆ ทั้งปลาน้ำจืดและปลาน้ำเค็ม และพันธุ์ปลาในลุ่มแม่น้ำโขง อาทิ ปลาบึก ให้ท่านเพลิดเพลินกับความสวยงามของปลาหลากดหลายสายพันธุ์
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน(3) ที่ร้านชายโขง
13.30 น. นำท่านสู่ ตลาดท่าเสด็จ ที่ตั้งอยู่ ริมแม่น้ำโขง มีสินค้ามากมายจากประเทศจีน เครื่องใช้ไฟฟ้า และสินค้าพื้นเมืองต่างๆให้ท่านได้เลือกซื้อ
14.30 น. นำท่านเดินทางสู่ จ.บึงกาฬ ตามเส้นทางที่ลัดเลาะไปตามแม่น้ำโขง ท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์ของแม่น้ำโขงตลอดเส้นทางที่ผ่าน นำท่านแวะชม แก่งฮาฮง บริเวณหน้าวัดอาฮงศิลาวาส ซึ่งถือได้ว่า เป็นจุดที่ลึกที่สุดของแม่น้ำโขง ในช่วงฤดูน้ำหลาก กระแสน้ำบริเวณแก่งอาฮงจะไหลเชี่ยวมากและมีกระแสน้ำไหลวนเป็น รูปกรวยขนาดใหญ่ซึ่งชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็น "สะดือแม่น้ำโขง"
17.30 น. ถึง จ.บึงกาฬ นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม เดอะ วัน โฮเทล หรือเทียบเท่า
18.30 น. บริการอาหารค่ำ(4) ที่ร้านอาหาร จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนยามค่ำคืน
  พัก  โรงแรม เดอะ วัน โฮเทล หรือเทียบเท่า
วันที่ 3 : บึงกาฬ-ภูทอก-สวรรค์ 7ชั้น-หลวงพ่อพระใหญ่-พระธาตุประสิทธิ์-นครพนม
07.00 น. รุ่งอรุณวันใหม่ที่สดใสยามเช้า บริการอาหารเช้า(5) ที่ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. เก็บสัมภาระ นำท่านเดินทางสู่ อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
09.30 น. เดินทางถึง ภูทอก ซึ่งเป็นที่ตั้งของ วัด เจติยาคีรีวิหาร(วัดภูทอก) อยู่ในเขต อ.ศรีวิไล นำท่านเดินเท้าตามบันไดไม้เวียนรอบเขา จนถึงยอดภู ซึ่งแบ่งเป็นชั้นต่างๆ เป็นแดนสวรรค์ 7 ชั้น ในอดีตเคยเป็นป่าทึบ ต่อมาพระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ ได้เข้ามาตั้งเป็นแหล่งบำเพ็ญเพียร และให้ชาวบ้านปฏิบัติธรรม เนื่องจากเป็นสถานที่เงียบสงบ
11.30 น. นำท่านนมัสการ หลวงพ่อพระใหญ่ ที่วัดโพธิ์ธาราม พระพุทธรูปที่สำคัญของบึงกาฬ ถือว่าเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ที่ชาวบึงกาฬให้ความนับถือเป็นอย่างมาก
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน(6) ที่ร้านอาหาร
13.00 น. นำท่านเดินทางสู่ อ.ท่าอุเทน ตามเส้นทางที่เลาะไปตามแม่น้ำโขง
16.00 น.

นำท่านนมัสการ พระธาตุท่าอุเทน พระธาตุประจำวันเกิด วันศุกร์ ภายในบรรจุพระพุทธสารีริกธาตุ ซึ่ง

อัญเชิญมาจากเมืองย่างกุ้ง รวมทั้งพระ พุทธรูปและของมีค่าต่างๆ
16.30 น. เดินทางสู่ จ.นครพนม นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม วิวโขง นครพนม หรือเทียบเท่า
19.00 น. บริการอาหารค่ำ(7) ที่ร้านวิวโขง แล้วเชิญท่านพักพักผ่อนยามค่ำคืน
  พัก  โรงแรม วิวโขง นครพนม หรือเทียบเท่า
วันที่ 4 : ชมโบสถ์คริสต์-จวนผู้ว่าหลังเก่า-พระธาตุนคร-พระธาตุพนม-ตลาดอินโดจีน-กรุงเทพฯ
07.00 น. รุ่งอรุณวันใหม่ที่สดใสยามเช้า บริการอาหารเช้า(8) ที่ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. เก็บสัมภาระ นำท่านเดินทางเที่ยวในตัวจังหวัดนครพนม เริ่มต้นจาก วัดนักบุญอันนาหนองแสง นำท่านชมโบสถ์คริสต์ อายุเกือบ 100 ปี สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2469 ศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยคริสต์เชื้อสายเวียดนามในอำเภอเมือง ตัวโบสถ์เป็นสถาปัตยกรรมแบบโกธิกมีหอคอยคู่ยอดแหลมโดดเด่น  
09.00 น. นำท่านถ่ายรูปที่หน้า พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมอดีต จวนผู้ว่าราชการ จ.นครพนมหลังเก่า ที่ปัจจุบันจัดทำเป็นพิพิธภัณฑ์ มีความโดดเด่นตรงตัวอาคารที่สร้างในสไตล์ “เฟรนซ์โคโลเนียล” ที่มีความสวยงาม จากนั้นนั่งรถผ่าน หอนาฬิกาเวียดนามอนุสรณ์ ที่ชาวเวียดนามสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ ก่อนเดินทางกลับเวียดนาม
10.30 น. นำท่านชมวัดโอกาสศรีบัวบาน วัดสำคัญที่ประดิษฐาน พระติ้ว”-“พระเทียม พระพุทธรูปคู่แฝดที่เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองนครพนม ที่มีผู้คนเดินทางมาสักการะกราบไหว้กันไม่ได้ขาด จากนั้นให้ท่านได้เดินเล่นชมวิวของแม่น้ำโขง มองเห็นเพื่อนบ้าน สปป.ลาว บริเวณเขื่อนริมโขง
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน(9) ที่ร้านอาหาร
13.00 น. นำท่านสู่ วัดมหาธาตุ ให้ท่านนมัสการ พระธาตุนคร พระธาตุประจำวันเกิด วันเสาร์ ที่ศักดิ์สิทธิ์สำคัญกลางเมือง ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระธาตุพระสีวลี และของมีค่าต่างๆ เป็นที่เคารพสักการะของคนนครพนม จากนั้นเดินทางสู่ อ.ธาตุพนม
15.00 น. นำท่านกราบนมัสการ องค์พระธาตุพนมพระธาตุประจำวันเกิด วันอาทิตย์ และพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวนครพนม และประชาชนชาวลาว ซึ่งบรรจุพระอุรังคธาตุ(กระดูกหน้าอก)
16.00 น. นำท่านเดินทางสู่ จ.มุกดาหาร ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากที่ ตลาดอินโดจีน ซึ่งมีสินค้ามากมาย ตามอิสระ จนถึงเวลานัดหมาย
18.00 น. บริการอาหารค่ำ(10) ที่ร้านอาหาร
19.30 น. นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ เชิญท่านพักผ่อนบนรถตามอิสระ
วันที่ 5 : กรุงเทพฯ
05.00 น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจTHAILAND

ปาย ปางอุ๋ง เชียงใหม่ 5วัน4คืน
เที่ยวอยุธยา ไหว้พระ 9 วัด-อยุธยา 1วัน
สตูล-เกาะลังกาวี 5วัน4คืน
เกาะตะรุเตา-เกาะหลีเป๊ะ 5วัน4คืน
เที่ยวหลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ 6 วัน 5 คืน
เที่ยวสุพรรณบุรี ตลาดสามชุก 1วัน
เที่ยวสิบสองปันนา-เชียงรุ้ง 6 วัน 5 คืน
ทัวร์เชียงราย-ภูชี้ฟ้า-ผาตั้ง 5วัน4คืน
ท่องทะเลกระบี่-ทะเลแหวก 5 วัน 4 คืน
เที่ยวเพชรบูรณ์-เขาค้อ-ภูทับเบิก 2 วัน1 คืน
ตรัง ท่องทะเล ถ้ำมรกต 5 วัน 4 คืน
ทัวร์เที่ยวปาย-เชียงใหม่ 5วัน4คืน
เที่ยวพะเยา เวียนเทียนกลางน้ำ 4วัน 3คืน
เที่ยวเชียงราย เชียงใหม่ 5 วัน 4 คืน
เที่ยวภูเก็ต พังงา เกาะพีพี 5 วัน 4 คืน
ทัวร์พะเยา น่าน แพร่ 4 วัน 3 คืน
เชียงคาน เลย ภูเรือ 3 วัน 2 คืน
เที่ยวเชียงราย เชียงใหม่ 5 วัน 4 คืน