ReadyPlanet.com
เชียงคาน เลย ภูเรือ 3 วัน 2 คืน

กำหนดการเดินทางวันที่ 6,13,20 มี.ค. 6,13,24 เม.ย. 1,15,22 พ.ค. 5,12,19 มิ.ย. 3,10,19 ก.ค. 58 ราคาเริ่มต้น 5,500-

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ-หล่มสัก-ด่านซ้าย-วัดเนรมิตวิปัสนา-พระธาตุศรีสองรัก-พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน-เชียงคาน
06.00 น.

คณะเดินทางพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับท่านและคอยอำนวยความสะดวก

06.30 น.

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่  อ.หล่มสัก โดยรถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ที่นั่ง บริการอาหารว่าง(1)

และเครื่องดื่มบนรถ จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
12.00 น.

ถึง อ.หล่มสัก บริการอาหารกลางวัน(2) ขนมจีนบุญมี ที่ขึ้นชื่อของอ.หล่มเก่า ลิ้มรสเส้นขนมจีนสมุนไพร

หลากหลายสี พร้อมน้ำยา,ไข่ต้ม,ลูกชิ้นปลาลวก,หมูย่าง และขนมหวานที่เติมได้ไม่อั้น
13.00 น.

เดินทางสู่ อ.ด่านซ้าย ตามเส้นทางที่ลัดเลาะไปตามไหล่เขา

14.00 น.

นำท่านเที่ยวชม วัดเนรมิตวิปัสนา ที่ตั้งอยู่บนเนินเขา ให้ท่านนมัสการ พระพุทธชินราชจำลอง ชม
สถาปัตยกรรมภายในวัดที่สร้างจากศิลาแลง ที่ดูสวยงามแปลกตา ชมภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระ
วิหารที่สวยงาม แล้วนำท่านสักการะ พระธาตุศรีสองรัก ศิลปกรรมแบบล้านช้างที่คล้ายกับองค์พระธาตุ
พนม เป็นพระธาตุที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสักขีพยานแห่งไมตรี ในการช่วยเหลือกัน ระหว่างกรุงศรีอยุธยาและ

กรุงศรีสัตนาคนหุต(ลาว) กรุณางดแต่งกาย สีแดง ขึ้นสักการะองค์พระธาตุศรีสองรัก  
15.00 น.

นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน ที่วัดโพนชัย ชมรูปแบบของหน้ากากผีตาโขนต่างๆ ที่มีสีสันสวยงาม

เรื่องราวความเป็นมาของประเพณีผีตาโขน หนึ่งเดียวในเมืองไทย
15.30 น. เดินทางสู่ อ.เชียงคาน เมืองน่ารักที่เงียบสงบริมแม่น้ำโขง ที่ยังคงความสวยงาม  
17.00 น.

นำท่านเข้าสู่ที่พัก รีสอร์ท อ.เชียงคาน

19.00 น.

บริการอาหารค่ำ(3) ร้านครัวต้นโขง หลังอาหารให้ท่านเดินเที่ยว ถนนคนเดิน ในตัวอำเภอเชียงคาน ที่มีร้านค้ามากมาย เชิญท่านเลือกชมสินค้าและของที่ระลึกต่างๆตามอิสระ พัก โรงแรม อ.เชียงคาน

วันที่ 2 : ตักบาตรข้าวเหนียว-ชมวิวภูทอก-แก่งคุดคู้-วัดศรีคุนเมือง-วัดป่าห้วยลาด-ภูเรือ
05.00 น.

ตื่น รับอรุณยามเช้าที่สดใส แล้วเดินทางสู่ถนนชายโขง เพื่อร่วมทำบุญตักบาตรยามเช้า ที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวเชียงคาน ตักบาตรข้าวเหนียว ณ ถนนชายโขง(ค่าข้าวเหนียวชุดละประมาณ 50-60 บาท)

06.30 น. บริการอาหารเช้า(4) ที่ร้านอาหาร ลิ้มรสโจ๊กร้อนๆ หรือข้าวเปียกเส้น จากนั้นให้ท่านสัมผัสบรรยากาศยามเช้าของเชียงคาน เดินชมบ้านไม้เก่า ตลอดสองข้างถนน
07.30 น. นำท่านขึ้นรถสองแถวท้องถิ่น ขึ้นสู่ ภูทอก ภูเขาที่ไม่สูงมากนัก เป็นที่ตั้งของสถานีทวนสัญญาณทีโอที และเป็นจุดชมวิวที่สวยงามของเมืองเชียงคาน สามารถชมวิวแม่น้ำโขงได้โดยรอบ
08.30 น. กลับเข้าสูที่พัก ให้ท่านได้ทำธุระส่วนตัว เก็บสัมภาระ
10.30 น.

อำลาที่พัก นำท่านเดินทางสู่ แก่งคุดคู้

11.00 น.

นำท่านชม แก่งคุดคู้ ชมแก่งหินกลางลำน้ำโขง จุดชมทิวทัศน์ของแม่น้ำโขงที่งดงามแห่งหนึ่ง และให้ ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึกและสินค้าพื้นเมืองเป็นของฝาก อาทิ ผ้านวมเชียงคาน,มะพร้าวแก้ว ที่เป็น สินค้าที่ขึ้นชื่อของเชียงคาน

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน(5) ร้านครัวนุชา
13.00 น. เที่ยว ชม วัดศรีคุนเมือง แหล่งรวมศิลปะล้านนาและล้านช้าง อุโบสถและพระประธานมีลักษณะคล้ายที่ วัดเชียงทอง ที่เมืองหลวงพระบาง มีองค์พระธาตุสีเหลืองตั้งเด่นอยู่กลางวัด
13.30 น.

นำท่านเดินทางสู่ อ.ภูเรือ ตามเส้นทางที่สวยงามลัดเลาะไปตามเขา

15.30 น. นำท่านสู่ วัดป่าห้วยลาด ใน อดีตเป็นวัดป่าเล็กๆ ปัจจุบันได้มีการสร้าง ศาลาเฉลิมพระเกียรติขึ้นใหม่ที่มี ขนาดใหญ่และสวยงาม นมัสการพระขาวองค์ใหญ่ ภายใน เพื่อความเป็นสิริมงคล
16.30 น. นำท่านเข้าสูที่พัก ภูเรือบุษบารีสอร์ท หรือเทียบเท่า
18.30 น.

บริการอาหารค่ำ(6) ที่ห้องอาหารของรีสอร์ท แล้วเชิญท่านพักผ่อนยามค่ำคืน ในบรรยากาศอันเงียบสงบ พัก รีสอร์ท อ.ภูเรือ

วันที่ 3 : อุทยานภูเรือ-ยอดภูเรือ-ชมพระอาทิตย์ขึ้น-พระพุทธมหาธรรมราชา-ไร่กำนันจุล-สระบุรี-กรุงเทพฯ
05.00 น.

ตื่นรับอรุณเช้ามืด นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติภูเรือ ขึ้น พิชิตยอดภูเรือ (สูง 1,365 เมตร) จุดที่หนาวที่สุดของประเทศ (ในช่วงฤดูหนาว ท่านจะได้เห็นทะเลหมอกยามเช้า) ให้ท่านนมัสการพระพุทธรูปบนยอดเขา เพื่อความเป็นสิริมงคล และชมบรรยากาศของ พระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า บนยอดภูเรือ ชมทิวทัศน์ของทุ่งหญ้าสลับกับป่าสน จากนั้นนำท่านชม ผาโหล่นน้อย จุดชมวิวที่สวยงามอีกแห่งบนอุทยานฯภูเรือ ได้เวลาพอสมควร เดินทางกลับเข้าสู่ที่พัก

08.00 น. บริการอาหารเช้า(7) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท
09.30 น. อำลาที่พัก นำท่านเดินทางสู่ จ.เพชรบูรณ์ ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากที่ ชาโต้เดอเลย เชิญท่านเลือกซื้อของฝากที่ขึ้นชื่อ อาทิ ไวน์แดง ไวน์ขาว บรั่นดี ผลองุ่นสด อะคาดาเมีย และของที่ระลึกต่างๆ
11.30 น. ถึง จ.เพชรบูรณ์ ให้ท่านได้กราบสักการะ พระพุทธมหาธรรมราชาจำลององค์ใหญ่ ประดิษฐานอยู่ภายในพระพุทธรูปสำคัญของ จ.เพชรบูรณ์ ที่มีความสำคัญของชาวเพชรบูรณ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน(8) โรงแรมโฆษิตฮิลล์
13.30 น.

แวะให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าของฝากที่ ร้านไร่กำนันจุล อาทิ ปลาส้ม,ผลไม้แปรรูปต่างๆ,น้ำผลไม้

ต่างๆ,ของขบเคี้ยวต่างๆ ที่มีให้เลือกมากมาย เชิญท่านเลือกซื้อเป็นของฝากคนทางบ้าน
14.30 น. นำท่านเดินทางสู่ จ.สระบุรี
17.30 น. ถึง จ.สระบุรี บริการอาหารค่ำ(9) ร้านริมคลองชล1
20.30 น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจTHAILAND

ปาย ปางอุ๋ง เชียงใหม่ 5วัน4คืน
เที่ยวอยุธยา ไหว้พระ 9 วัด-อยุธยา 1วัน
สตูล-เกาะลังกาวี 5วัน4คืน
เกาะตะรุเตา-เกาะหลีเป๊ะ 5วัน4คืน
เที่ยวหลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ 6 วัน 5 คืน
เที่ยวสุพรรณบุรี ตลาดสามชุก 1วัน
เที่ยวสิบสองปันนา-เชียงรุ้ง 6 วัน 5 คืน
ทัวร์เชียงราย-ภูชี้ฟ้า-ผาตั้ง 5วัน4คืน
ท่องทะเลกระบี่-ทะเลแหวก 5 วัน 4 คืน
เที่ยวเพชรบูรณ์-เขาค้อ-ภูทับเบิก 2 วัน1 คืน
ตรัง ท่องทะเล ถ้ำมรกต 5 วัน 4 คืน
ทัวร์เที่ยวปาย-เชียงใหม่ 5วัน4คืน
เที่ยวพะเยา เวียนเทียนกลางน้ำ 4วัน 3คืน
เที่ยวเชียงราย เชียงใหม่ 5 วัน 4 คืน
เที่ยวภูเก็ต พังงา เกาะพีพี 5 วัน 4 คืน
ทัวร์พะเยา น่าน แพร่ 4 วัน 3 คืน
บึงกาฬ ภูทอก นครพนม 5 วัน 4 คืน
เที่ยวเชียงราย เชียงใหม่ 5 วัน 4 คืน