ReadyPlanet.com
ทัวร์พะเยา น่าน แพร่ 4 วัน 3 คืน

กำหนดเดินทางวันที่ 3,13,20 มี.ค. 58 ราคาเริ่มต้น 6,500-

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ-พะเยา
19.00 น. คณะเดินทางพร้อมกัน ณ จุดนัดหมายเจ้าหน้าที่ รอให้การต้อนรับท่านและคอยอำนวยความสะดวก
19.30 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ จ.พะเยา โดยรถตู้ปรับอากาศ บริการอาหารว่าง(1) และเครื่องดื่มบนรถ จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนบนรถ
วันที่ 2 : พะเยา-ตักบาตรข้าวเหนียว-วัดติโลกอาราม-กว๊านพะเยา-วัดอนาลโย-วัดศรีโคมคำ
06.00 น. รุ่งอรุณที่ จ.พะเยา นำท่านเข้าสู่ที่พัก ทำธุระส่วนตัว
07.00 น. เชิญท่านร่วม ตักบาตรข้าวเหนียว บริเวณริมกว๊านพะเยา พระสงฆ์จะเดินมารับบิณฑบาต เพื่อความเป็น สิริมงคล ตามอัธยาศัย (ไม่รวมอยู่ในค่าบริการทัวร์)
07.30 น. บริการอาหารเช้า(2) ที่ห้องอาหารของโรงแรม
09.00 น. นำท่านลงเรือพาย เดินทางสู่ วัดติโลกอาราม ที่อยู่กลางกว๊านพะเยา วัดโบราณที่เก่าแก่ อายุกว่า 400 ปี นมัสการ หลวงพ่อศิลา ที่ประดิษฐานอยู่บนเกาะกลางน้ำ
10.00 น. เดินทางสู่ วัดศรีโคมคำ นมัสการ พระเจ้าตนหลวง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศิลปะเชียงแสนองค์ใหญ่ที่สุดใน ล้านนาไทยและเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองชาวล้านนาแต่โบราณ
11.00 น. นำท่านสู่ วัดพระธาตุจอมทอง วัดที่ตั้งอยู่บนเนินเขาเล็กๆ นำท่านสักการะ พระธาตุจอมทอง เพื่อความ เป็นสิริมงคล ถือได้ว่าเป็นปูชนียสถานโบราณที่สำคัญของพะเยา
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน(3) ที่ร้านกุ้งเต้นเฮือนโบราณ
13.00 น. นำ ท่านขึ้นสู่ วัดอนาลโย บน ดอยบุษราคัม นมัสการพระพุทธรูปปางต่างๆ และชมสถาปัตยกรรมที่แปลก ตา และสามารถชมทัศนียภาพตัวเมืองพะเยาและกว๊านพะเยาได้อย่างสวยงาม ซึ่ง กว๊านพะเยา เป็นบึง น้ำจืดขนาดใหญ่ ซึ่งใหญ่เป็นที่สองรองจากบึงบอระเพ็ดที่นครสวรรค์ มีน้ำมากตลอดปี และลึกพอที่จะ เป็นแหล่งเพาะเลี้ยง "ปลาบึก" ที่กรมประมงสามารถเพาะพันธุ์ได้สำเร็จ
15.00 น. นำท่านสู่ วัดศรีอุโมงค์คำ ภายในวัดมีพระเจดีย์สมัยเชียงแสนที่สมบูรณ์มาก และประดิษฐาน หลวงพ่อ งามเมืองเรืองฤทธิ์ หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “พระเจ้าล้านตื้อ” พระพุทธรูคู่บ้านคู่เมืองพะเยา ให้ท่านกราบ สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล
15.30 น. นำท่านสักการะ อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง ซึ่ง เป็นจุดสำคัญที่สุดที่ต้องแวะ พญางำเมือง หรือพ่อขุนงำ เมือง พระสหายของพ่อขุนเม็งราย และพ่อขุนรามคำแหง ทั้ง 3 จึงเป็นเพื่อนสนิทกัน ต่างก็มีอำนาจแต่ไม่ รบกันและไม่รุกรานเมืองต่อกัน จากนั้นให้ท่านได้เดินชมวิวทิวทัศน์ของกว๊านพะเยา ตามอิสระ
16.00 น. นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม พะเยาเกทเวย์
18.00 น. บริการอาหารค่ำ(4) ที่ร้านแสงจันทร์
19.00 น. กลับเข้าสูที่พัก พักผ่อนยามค่ำคืน พัก โรงแรม พะเยาเกทเวย์
วันที่ 3 : พะเยา-น่าน-พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ-วัดภูมินทร์-วัดช้างค้ำ-วัดมิ่งเมือง
07.00 น. รุ่งอรุณยามเช้า รับประทานอาหารเช้า(5) ที่ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. อำลา จ.พะเยา นำท่านเดินทางสู่ จ.น่าน
11.00 น. เดินทางถึง จ.น่าน นำท่านกราบนมัสการปูชนียสถานที่เลื่องชื่อที่สุดของน่าน คือ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระ ธาตุประจำปีเถาะ หรือปีกระต่าย ทางขึ้นสู่องค์พระธาตุเป็นตัวพญานาค หน้าบันไดเหนือประตูทางเข้า พระวิหารเป็นปูนปั้นลายนาคเกี้ยว ถือเป็นเอกลักษณ์ของศิลปกรรมเมืองน่าน
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน(6) ที่ร้านเรือนแก้ว
13.30 น. นำ ท่านเดินเที่ยวชมสถานที่สำคัญของ จ.น่าน ชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน เดิมเป็นที่ประทับ ของเจ้าเมืองน่าน ในพิพิธภัณฑ์นี้มี “งาช้างดำ” นำมาจากเชียงตุง นับว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ของชาวน่าน และชมโบราณวัตถุต่างๆได้ภายในพิพิธภัณฑ์
14.30 น. นำท่านเที่ยวชมวัดต่างๆที่สำคัญ อาทิ วัดภูมินทร์ จุด เด่นของวัดนี้คือเป็นวัดที่สร้างทรงจัตุรมุขหนึ่งเดียว ในประเทศไทย ที่ดูคล้ายตั้งอยู่บนหลังพญานาค 2 ตัว รัฐบาลไทยเคยพิมพ์รูปวัดภูมินทร์ในธนบัตรใบละ 1 บาท อีกทั้งยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังฝีมือชาวไทยลื้ออันวิจิตรพิสดาร เที่ยวชม วัดช้างค้ำ เป็นวัด หลวงในเขตนครน่าน สำหรับเจ้าผู้ครองนครใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีสำคัญทางพุทธศาสนาและพิธีถือ น้ำพิพัฒน์สัตยาตามศิลาจารึกหลักที่ 74 ซึ่งถูกค้นพบภายในวัด
16.00 น. เที่ยวชม วัดมิ่งเมือง เป็น วัดที่ตั้งของเสาหลักเมืองน่าน ตัววิหารเป็นลายปูนปั้นปราศจากสีสันอันวิจิตร บรรจง ภาพวาดฝาผนังวัดถึงแม้จะเป็นฝีมือของจิตรกรยุคใหม่ ก็มีสีสันลายเส้นสวยงามและบอกเล่า เรื่องราวประวัติศาสตร์ชาวเมืองน่านได้อย่างครบถ้วน
17.00 น. นำท่านเข้าสูที่พัก โรงแรม เทวราช น่าน ให้ท่านพักผ่อนตามอิสระ
18.30 น. บริการอาหารค่ำ(7) ที่ร้านสุริยาการ์เด้น แล้วเชิญท่านพักผ่อนยามค่ำคืน พัก โรงแรม เทวราช น่าน
วันที่ 4 : แพร่-แพะเมืองผี-พระธาตุช่อแฮ-พิษณุโลก-พระพุทธชินราช-กรุงเทพฯ
07.00 น. บริการอาหารเช้า(8) ที่ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. อำลาที่พัก นำท่านเดินทางสู่ จ.แพร่
10.00 น. ถึง จ.แพร่ นำท่านชม แพะเมืองผี ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของการเกิดการเคลื่อนตัวและยุบตัวของ หน้าดิน ทำให้เกิดเป็นเสาหินและแนวผาที่สวยงามแปลกตา
11.00 น. นำท่านสักการะ พระธาตุช่อแฮ พระ ธาตุคู่บ้านคู่เมืองของ จ.แพร่ และเป็นพระธาตุประจำปีเกิดปีขาล (เสือ) ตามความเชื่อของล้านนา ให้ท่านได้สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน(9) ที่ร้านบ้านฝ้าย
13.00 น. เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
15.30 น. ถึง จ.พิษณุโลก นำท่านสู่ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ(วัดใหญ่) ให้ท่านได้กราบสักการะ พระพุทธชินราช อันศักดิ์สิทธิ์ และเลือกซื้อของฝาก
16.30 น. เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ให้ท่านได้พักผ่อนตามอิสระบนรถ
18.00 น. บริการอาหารค่ำ(10) ที่ร้านหงษ์ฟ้า นครสวรรค์
22.30 น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจTHAILAND

ปาย ปางอุ๋ง เชียงใหม่ 5วัน4คืน
เที่ยวอยุธยา ไหว้พระ 9 วัด-อยุธยา 1วัน
สตูล-เกาะลังกาวี 5วัน4คืน
เกาะตะรุเตา-เกาะหลีเป๊ะ 5วัน4คืน
เที่ยวหลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ 6 วัน 5 คืน
เที่ยวสุพรรณบุรี ตลาดสามชุก 1วัน
เที่ยวสิบสองปันนา-เชียงรุ้ง 6 วัน 5 คืน
ทัวร์เชียงราย-ภูชี้ฟ้า-ผาตั้ง 5วัน4คืน
ท่องทะเลกระบี่-ทะเลแหวก 5 วัน 4 คืน
เที่ยวเพชรบูรณ์-เขาค้อ-ภูทับเบิก 2 วัน1 คืน
ตรัง ท่องทะเล ถ้ำมรกต 5 วัน 4 คืน
ทัวร์เที่ยวปาย-เชียงใหม่ 5วัน4คืน
เที่ยวพะเยา เวียนเทียนกลางน้ำ 4วัน 3คืน
เที่ยวเชียงราย เชียงใหม่ 5 วัน 4 คืน
เที่ยวภูเก็ต พังงา เกาะพีพี 5 วัน 4 คืน
เชียงคาน เลย ภูเรือ 3 วัน 2 คืน
บึงกาฬ ภูทอก นครพนม 5 วัน 4 คืน
เที่ยวเชียงราย เชียงใหม่ 5 วัน 4 คืน