ReadyPlanet.com
เที่ยวเชียงราย เชียงใหม่ 5 วัน 4 คืน

กำหนดเดินทางวันที่ 13,20,27 มี.ค. 3,11,24 เม.ย. 1,15,22 พ.ค. 5,12,19 มิ.ย. 10,17,29 ก.ค. ราคาเริ่มต้น 6,900-

 

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ-เชียงราย
18.00 น. คณะเดินทางพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่  รอให้การต้อนรับและคอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน
18.30 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ จ.เชียงราย โดยรถตู้ปรับอากาศ หรือรถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น พร้อมห้องสุขภัณฑ์ บริการอาหารกล่อง(1) และเครื่องดื่มบนรถ เชิญท่านพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย
วันที่ 2 : เชียงราย-ดอยตุง-พระธาตุดอยตุง-สวนแม่ฟ้าหลวง-แม่สาย-สามเหลี่ยมทองคำ
06.00 น. รุ่งอรุณที่ จ.เชียงราย นำท่านเข้าสู่ที่พักชั่วคราว ให้ท่านทำธุระส่วนตัว บริการอาหารเช้า(2)
08.00 น. นำท่านเดินทางสู่ อ.แม่จัน เปลี่ยนการเดินทางเป็นท้องถิ่น เดินทางขึ้นสู่ดอยตุง เชิญท่านสักการะ พระ ธาตุดอยตุง พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของ จ.เชียงราย ซึ่งมีความเชื่อว่า เป็นพระธาตุเจดีย์แห่งแรกของ ล้านนา ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระรากขวัญเบื้องซ้าย(กระดูกไหปาร้า)
10.00 น. นำท่านเที่ยวชม พระตำหนักดอยตุง ที่ประทับทรงงานของสมเด็จย่า ชมสถาปัตยกรรมผสมผสาน ระหว่างล้านนาและชาเล่ย์ที่สวยงาม จากนั้นชม สวนแม่ฟ้าหลวง ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับสวนดอกไม้เมือง หนาวนานาชนิด ที่ถูกจัดตกแต่งไว้อย่างสวนงาม
12.30 น. บริการอ่าหารกลางวัน(3) ร้านเฮือนจั๋นคำ
13.30 น. นำท่านเดินทางสู่ อ.แม่สาย จุดเหนือสุดแดนสยาม
15.00 น. ข้ามชายแดนสู่ ประเทศพม่าที่ ตลาดท่าขี้เหล็ก เชิญท่านเลือกซื้อสินค้า,ของที่ระลึก ที่มีราคาถูก อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูป ซีดีต่างๆมากมาย  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สามเหลี่ยมทองคำ ให้ท่าน ได้ถ่ายรูปกับวิวทิวทัศน์ของแม่น้ำโขง บริเวณดินแดน ที่สามประเทศมาบรรจบกัน จากนั้นเดินทางกลับสู่ ตัวเมืองเชียงราย
18.30 น. บริการอาหารค่ำ(4) ร้านเอกโอชา
20.00 น. เดินทางกลับเข้าสูที่พัก พักผ่อนยามค่ำคืน
  พัก โรงแรม เชียงรายแกรนด์รูม หรือเทียบเท่า
วันที่ 3 : เชียงราย-วัดร่องขุ่น-บ่อน้ำพุร้อนแม่ขะจาน-เชียงใหม่-ดอยสุเทพ-เวียงกุมกาม-ขันโตกดินเนอร์
07.00 น. บริการอาหารเช้า(5) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. นำท่านเดินทางสู่ วัดร่องขุ่น ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์ที่วิจิตรตระการตา วิหาร ปูนสีขาวที่ประดับกระจก สวยงามราวกับสวรรค์ ชมภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถที่สวยงาม ฝีมือ การออกแบบของ อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ เนื่องจากเกิดแผ่นดินไหว ทางวัดร่องขุ่น อนุญาตให้ชม บริเวณรอบนอกเท่านั้น เพื่อความปลอดภัย
09.30 น. นำท่านเดินทางสู่ จ.เชียงใหม่ ตามเส้นทางสาย แม่สรวย-เวียงป่าเป้า ระหว่างทางให้ท่านชม บ่อน้ำพุ ร้อนแม่ขะจาน พักผ่อนตามอิสระ
12.30 น. บริการอาหารกลางวัน(6) โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น
13.30 น. นำท่านขึ้นรถสองแถวท้องถิ่น ขึ้นสู่ ดอยสุเทพ ให้ท่านได้นมัสการ พระธาตุดอยสุเทพ พระธาตุ คู่บ้านคู่เมืองของ จ.เชียงใหม่ ที่ศักดิ์สิทธิ์ และเป็นที่นับถือของชาวเชียงใหม่ จากจุดนี้ ท่านสามารถชม วิวทิวทัศน์ของเมืองเชียงใหม่ ได้อย่างชัดเจน
15.00 น. นำท่านเดินทางเข้าสู่ เวียงกุมกาม เมืองโบราณนครใต้ภิภพ สร้างขึ้นในสมัยพ่อขุนเม็งรายมหาราช อายุ กว่า 700 ปี นำท่านนั่งรถลาก ชมโบราณที่สำคัญ อาทิ วัดช้างค้ำ วัดเจดีย์เหลี่ยม ชมเจดีย์ที่สวยงาม ภายในวัดและสักการะพระบรมธาตุ
18.30 น.

บริการอาหารค่ำ(7) แบบขันโตกดินเนอร์ พร้อมชมการแสดงของล้านนาที่สวยงาม อาทิ ฟ้อนเทียน ฟ้อน เล็บ ตีกลองสะบัดชัย ฟ้อนดาบ ฯลฯ

21.00 น. เดินทางกลับสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัยยามค่ำคืน
  พัก  โรงแรม ฮอลิเดย์การ์เด้น เชียงใหม่ หรือเทียบเท่า
วันที่ 4 : ดอยอินทนนท์-ยอดดอย-พระธาตุนภเมทนีดล-นภพลภูมิสิริ-ช้อปปิ้งบ้านถวาย-ซื้อของฝาก
07.00 น. บริการอาหารเช้า(8) ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นเดินทางสู่ อ.จอมทอง
09.00 น. ถึง อ.จอมทอง เปลี่ยนขึ้นรถสองแถวท้องถิ่น เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติอินทนนท์ เดิมมีชื่อว่า “ดอย หลวง” หรือ “ดอยอ่างกา” นี้เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาหิมาลัย มีความสูง 2,565 เมตร สักการะสถูป เจ้าอินทวิชชานนน์ นำท่านเดิน ชมต้นกุหลาบพันปี (ออกดอกประมาณเดือนกุมภาพันธ์) ตามเส้น ทางเดินที่ร่มรื่น ชมป่าดึกดำบรรพ์ ต้นไม้ใส่เสื้อ และพืชคลุมดินต่างๆ อาทิ มอส ไรเค่น เดินทางสู่ พระ มหาธาตุนภเมทนีดลและ พระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ พระ ธาตุที่สร้างขึ้นโดยกองทัพอากาศ เพื่อถวาย แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาท และสามารถชมทิวทัศน์ของ ดอยอินทนนท์ได้อย่างสวยงาม
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน(9) ร้านครัวมิตรภาพ
13.00 น.

เดินทางลงจากดอยอินทนนท์ เข้าสู่ตัวเมือง แวะบ้านถวาย ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกที่ขึ้น ชื่อของ จ.เชียงใหม่ เครื่องไม้แกะสลักต่างๆ ของที่ระลึกต่างๆ

16.00 น. ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าของฝากจากเชียงใหม่และของที่ระลึก อาทิ แหนม หมูยอ น้ำพริกหนุ่ม และ สินค้าอื่นๆ ที่ร้านวนัสนันท์
18.00 น. บริการอาหารค่ำ(10) ร้านอิ่มปลาเผา
20.30 น. นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ เชิญท่านพักผ่อนบนรถยามค่ำคืน
วันที่ 5 : กรุงเทพฯ
05.00 น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจTHAILAND

ปาย ปางอุ๋ง เชียงใหม่ 5วัน4คืน
เที่ยวอยุธยา ไหว้พระ 9 วัด-อยุธยา 1วัน
สตูล-เกาะลังกาวี 5วัน4คืน
เกาะตะรุเตา-เกาะหลีเป๊ะ 5วัน4คืน
เที่ยวหลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ 6 วัน 5 คืน
เที่ยวสุพรรณบุรี ตลาดสามชุก 1วัน
เที่ยวสิบสองปันนา-เชียงรุ้ง 6 วัน 5 คืน
ทัวร์เชียงราย-ภูชี้ฟ้า-ผาตั้ง 5วัน4คืน
ท่องทะเลกระบี่-ทะเลแหวก 5 วัน 4 คืน
เที่ยวเพชรบูรณ์-เขาค้อ-ภูทับเบิก 2 วัน1 คืน
ตรัง ท่องทะเล ถ้ำมรกต 5 วัน 4 คืน
ทัวร์เที่ยวปาย-เชียงใหม่ 5วัน4คืน
เที่ยวพะเยา เวียนเทียนกลางน้ำ 4วัน 3คืน
เที่ยวภูเก็ต พังงา เกาะพีพี 5 วัน 4 คืน
ทัวร์พะเยา น่าน แพร่ 4 วัน 3 คืน
เชียงคาน เลย ภูเรือ 3 วัน 2 คืน
บึงกาฬ ภูทอก นครพนม 5 วัน 4 คืน
เที่ยวเชียงราย เชียงใหม่ 5 วัน 4 คืน