ReadyPlanet.com
เที่ยวพะเยา เวียนเทียนกลางน้ำ 4วัน 3คืน

กำหนดเดินทางวันที่ 31 พ.ค. และวันที่29ก.ค.58 ราคา 6,900-

 

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ-พะเยา
20.00 น. คณะเดินทางพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่  ให้การต้อนรับท่านและคอยอำนวยความสะดวก
20.30 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ จ.พะเยา โดยรถตู้ปรับอากาศ บริการอาหารว่าง(1) และเครื่องดื่มบนรถ จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนบนรถ
วันที่ 2 : พะเยา-วัดอนาลโย-ดอยบุษราคัม-วัดศรีโคมคำ-พิธีเวียนเทียนกลางน้ำ
06.30 น. รุ่งอรุณที่ จ.พะเยา นำท่านเข้าสู่ที่พัก ทำธุระส่วนตัว และบริการอาหารเช้า(2) ที่ห้องอาหาร
09.00 น. นำท่านขึ้นสู่ วัดอนาลโย บน ดอยบุษราคัม นมัสการพระพุทธรูปปางต่างๆ และชมสถาปัตยกรรมที่แปลก ตา และสามารถชมทัศนียภาพตัวเมืองพะเยาและกว๊านพะเยาได้อย่างสวยงาม ซึ่ง กว๊านพะเยา เป็นบึง น้ำจืดขนาดใหญ่ ซึ่งใหญ่เป็นที่สองรองจากบึงบอระเพ็ดที่นครสวรรค์ มีน้ำมากตลอดปี และลึกพอที่จะ เป็นแหล่งเพาะเลี้ยง"ปลาบึก" ที่กรมประมงสามารถเพาะพันธุ์ได้สำเร็จ
11.00 น. เดินทางสู่ วัดศรีโคมคำ นมัสการ พระเจ้าตนหลวง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศิลปะเชียงแสนองค์ใหญ่ที่สุดใน ล้านนาไทยและเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองชาวล้านนาแต่โบราณ
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน(3) ร้านกุ้งเต้นเฮือนโบราณ
13.00 น. นำท่านสู่ วัดพระธาตุจอมทอง วัดที่ตั้งอยู่บนเนินเขาเล็กๆ นำท่านสักการะ พระธาตุจอมทอง เพื่อความ เป็นสิริมงคล ถือได้ว่าเป็นปูชนียสถานโบราณที่สำคัญของพะเยา
14.00 น. นำท่านสักการะ อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง ซึ่งเป็นจุดสำคัญที่สุดที่ต้องแวะ พญางำเมือง หรือพ่อขุนงำ เมือง พระสหายของพ่อขุนเม็งราย และพ่อขุนรามคำแหง ทั้ง 3 จึงเป็นเพื่อนสนิทกัน ต่างก็มีอำนาจแต่ไม่ รบกันและไม่รุกรานเมืองต่อกัน จากนั้นให้ท่านได้เดินชมวิวทิวทัศน์ของกว๊านพะเยา ตามอิสระ
14.30 น. เข้าสู่ที่พัก โรงแรม พะเยาเกรทเวย์ หรือเทียบเท่า เพื่อให้ท่านได้เปลี่ยนเครื่องแต่งกายเป็นชุดขาว เพื่อ ร่วมงาน “เวียนเทียนกลางน้ำ”
15.30 น. นำท่านสู่ สถานที่ร่วมพิธีเวียนเทียนกลางน้ำ บริเวณริมกว๊านพะเยา จากนั้นรอเวลาในการลงเรือ ลำละ ประมาณ 12-16 ท่าน โดยมีชาวบ้านพายเรือสู่ วัดติโลกอาราม วัดเก่าแก่กลางกว๊านพะเยา เพื่อร่วมพิธี เวียนเทียนกลางน้ำ หนึ่งเดียวในโลก ที่ไม่มีที่ใดเหมือนของจังหวัดพะเยา กว๊านพะเยาในยาม นี้จะงดงามด้วยแสงประทีปท่ามกลางสีสัน ของท้องฟ้าและผืนน้ำกว้างใหญ่ในวันพระจันทร์เต็มดวง เป็น อีกภาพหนึ่งที่น่าประทับใจไม่เหมือนใครในโลก
19.00 น. บริการอาหารค่ำ(4) ที่ร้านแสงจันทร์
20.00 น. ให้ท่านได้เดินเที่ยวถนนคนเดิน บริเวณริมกว๊านพะเยา ยามค่ำคืน ก่อนกลับเข้าสูที่พัก พักผ่อนยามค่ำคืน
  พัก  โรงแรม พะเยาเกรทเวย์ หรือเทียบเท่า
วันที่ 3 : พะเยา-น่าน-พระธาตุแช่แห้ง-วัดภูมินทร์-วัดช้างค้ำ-วัดมิ่งเมือง
07.00 น. รุ่งอรุณยามเช้า รับประทานอาหารเช้า(5) ที่ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. อำลา จ.พะเยา นำท่านเดินทางสู่ จ.น่าน
12.00 น. เดินทางถึง จังหวัดน่าน บริการอาหารกลางวัน(6) ที่ร้านเรือนแก้ว
13.00 น. นำท่านเที่ยวชมภายในเมืองน่าน นมัสการปูชนียสถานที่เลื่องชื่อที่สุดของน่าน คือ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระธาตุประจำปีเถาะ หรือปีกระต่าย ทางขึ้นสู่องค์พระธาตุเป็นตัวพญานาค หน้าบันไดเหนือประตูทางเข้า พระวิหารเป็นปูนปั้นลายนาคเกี้ยว ถือเป็นเอกลักษณ์ของศิลปกรรมเมืองน่าน
14.00 น. นำท่านชมสถานที่ต่างๆต่างๆที่สำคัญในตัวเมืองน่าน อาทิ วัดภูมินทร์ จุด เด่นของวัดนี้คือเป็นวัดที่สร้าง ทรงจัตุรมุขหนึ่งเดียวในประเทศไทย ที่ดูคล้ายตั้งอยู่บนหลังพญานาค 2 ตัวรัฐบาลไทยเคยพิมพ์รูปวัด ภูมินทร์ในธนบัตรใบละ 1 บาท อีกทั้งยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังฝีมือชาวไทยลื้ออันวิจิตรพิสดาร ที่โด่งดัง กระซิบรักบันลือโลก “ภาพปู่ม่านย่าม่าน” ที่นักท่องเที่ยวต้องไปชมให้ได้ เที่ยวชม วัดช้างค้ำ  เป็นวัด หลวงในเขตนครน่าน สำหรับเจ้าผู้ครองนครใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีสำคัญทางพุทธศาสนาและพิธีถือ น้ำพิพัฒน์สัตยาตามศิลาจารึกหลักที่ 74 ซึ่งถูกค้นพบภายในวัด
15.30 น. เที่ยวชม วัดมิ่งเมือง เป็นวัดที่ตั้งของเสาหลักเมืองน่าน ตัววิหารเป็นลายปูนปั้นปราศจากสีสันอัน วิจิตร บรรจง ภาพวาดฝาผนังวัดถึงแม้จะเป็นฝีมือของจิตรกรยุคใหม่ ก็มีสีสันลายเส้นสวยงามและบอกเล่า เรื่องราวประวัติศาสตร์ชาวเมืองน่านได้อย่างครบถ้วน
16.30 น. นำท่านเข้าสูที่พัก โรงแรม เทวราช น่าน หรือเทียบเท่า ให้ท่านพักผ่อนตามอิสระ
18.30 น. บริการอาหารค่ำ(7) ที่ร้านสุริยาการ์เด้น แล้วเชิญท่านพักผ่อนยามค่ำคืน
  พัก  โรงแรมศศิดารา หรือเทียบเท่า
วันที่ 4 : แพร่-แพะเมืองผี-พระธาตุช่อแฮ-พิษณุโลก-พระพุทธชินราช-กรุงเทพฯ
07.00 น. บริการอาหารเช้า(8) ที่ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. อำลาที่พัก นำท่านเดินทางสู่ จ.พิษณุโลก
10.00 น. ถึง จ.แพร่ นำท่านชม แพะเมืองผี ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของการเกิดการเคลื่อนตัวและยุบตัวของ หน้าดิน ทำให้เกิดเป็นเสาหินและแนวผาที่สวยงามแปลกตา
11.00 น. นำท่านสักการะ พระธาตุช่อแฮ พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของ จ.แพร่ และเป็นพระธาตุประจำปีเกิดปีขาล (เสือ) ตามความเชื่อของล้านนา ให้ท่านได้สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน(9) ที่ร้านบ้านฝ้าย
13.00 น. เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
15.30 น. ถึง จ.พิษณุโลก นำท่านสู่ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ(วัดใหญ่) ให้ท่านได้กราบสักการะ พระพุทธชินราช อันศักดิ์สิทธิ์ และเลือกซื้อของฝาก
16.30 น. เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ให้ท่านได้พักผ่อนตามอิสระบนรถ
18.30 น. บริการอาหารค่ำ(10) ที่ร้านหงษ์ฟ้า นครสวรรค์
23.00 น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจTHAILAND

ปาย ปางอุ๋ง เชียงใหม่ 5วัน4คืน
เที่ยวอยุธยา ไหว้พระ 9 วัด-อยุธยา 1วัน
สตูล-เกาะลังกาวี 5วัน4คืน
เกาะตะรุเตา-เกาะหลีเป๊ะ 5วัน4คืน
เที่ยวหลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ 6 วัน 5 คืน
เที่ยวสุพรรณบุรี ตลาดสามชุก 1วัน
เที่ยวสิบสองปันนา-เชียงรุ้ง 6 วัน 5 คืน
ทัวร์เชียงราย-ภูชี้ฟ้า-ผาตั้ง 5วัน4คืน
ท่องทะเลกระบี่-ทะเลแหวก 5 วัน 4 คืน
เที่ยวเพชรบูรณ์-เขาค้อ-ภูทับเบิก 2 วัน1 คืน
ตรัง ท่องทะเล ถ้ำมรกต 5 วัน 4 คืน
ทัวร์เที่ยวปาย-เชียงใหม่ 5วัน4คืน
เที่ยวเชียงราย เชียงใหม่ 5 วัน 4 คืน
เที่ยวภูเก็ต พังงา เกาะพีพี 5 วัน 4 คืน
ทัวร์พะเยา น่าน แพร่ 4 วัน 3 คืน
เชียงคาน เลย ภูเรือ 3 วัน 2 คืน
บึงกาฬ ภูทอก นครพนม 5 วัน 4 คืน
เที่ยวเชียงราย เชียงใหม่ 5 วัน 4 คืน