ReadyPlanet.com
ทัวร์เที่ยวปาย-เชียงใหม่ 5วัน4คืน

กำหนดวันเดินทางวันที่ 13,20,27 มี.ค. 3,15,24 เม.ย. 1,15,22 พ.ค. 5,12,19 มิ.ย. 10,17,29 ก.ค. 58 ราคา เริ่มต้น 7,500-

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ-เชียงใหม่
18.30 น. คณะเดินทางพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่  รอให้การต้อนรับท่านและคอยอำนวยความสะดวก
19.00 น. ออก เดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ จ.เชียงใหม่ โดยรถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง หรือรถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น พร้อมห้องสุขภัณฑ์ บริการอาหารกล่อง(1) และเครื่องดื่มบนรถ เชิญท่านพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย
วันที่ 2 : เชียงใหม่-พระธาตุดอยสุเทพ-ฟาร์มกล้วยไม้-น้ำตกหมอกฟ้า-ปาย-ช้อปปิ้งถนนคนเดิน
05.00 น. รุ่งอรุณที่ จ.เชียงใหม่ นำท่านเข้าสู่ที่พักชั่วคราว ให้ท่านทำธุระส่วนตัว และบริการอาหารเช้า(2)
08.00 น. นำท่านเปลี่ยนการเดินทางเป็นรถตู้ปรับอากาศ เดินทางขึ้นสู่ ดอยสุเทพ ให้ท่านได้นมัสการ พระธาตุ ดอยสุเทพ พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของ จ.เชียงใหม่ ที่ศักดิ์สิทธิ์ และเป็นที่นับถือของชาวเชียงใหม่ จาก จุดนี้ ท่านสามารถชมวิวทิวทัศน์ของเมืองเชียงใหม่ ได้อย่างชัดเจน
10.00 น. นำท่านเดินทางเที่ยวชม วัดเจดีย์หลวง ชมความงามของเจดีย์เก่าแก่ เป็นโบราณสถานที่สำคัญของวัด ถือว่าเป็นเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดของเมืองเชียงใหม่
11.00 น. เดินทางสู่ อ.แม่ริม ให้ท่านชม ฟาร์มกล้วยไม้ใบออคิด ชมดอกกล้วยไม้นานาพรรณที่มีความสวยงาม และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากดอกกล้วยไม้
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน(3) ที่ฟาร์มกล้วยไม้
13.00 น. นำท่านเดินทางสู่ อ.ปาย ตามเส้นทางที่สวยงาม ลัดเลาะไปตามไหล่เขา
13.30 น. นำท่านชม น้ำตกหมอกฟ้า น้ำตกที่มีความสวยงาม ที่ร่มรื่นไปด้วยธรรมชาติ ผืนป่าที่ยังคงความสมบูรณ์ จากนั้นเดินทางต่อ สู่ อ.ปาย ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับ สะพานปาย สะพานเหล็กสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 และถ่ายรูปที่ร้าน COFFEE IN LOVE ตามอิสระ
17.00 น. ถึง อ.ปาย นำท่านเข้าสู่ที่พัก บ้านโชคดีปาย รีสอร์ท หรือเทียบเท่า เชิญท่านพักผ่อนตามอิสระ
18.30 น. บริการอาหารค่ำ(4) ร้านชาลีแอนด์เล็ก จากนั้นสัมผัสบรรยากาศของ ถนนคนเดินปาย เพลิดเพลินไป กับเมืองปายยามราตรี เมืองท่องเที่ยวที่น่ารัก เชิญท่านเลือกซื้อสินค้า ของที่ระลึกมากมาย
  พัก  บ้านโชคดีปาย รีสอร์ท หรือเทียบเท่า
วันที่ 3 : เที่ยวเมืองปาย-พระธาตุแม่เย็น-วัดน้ำฮู-อุทยานห้วยน้ำดัง-เชียงใหม่-ขันโตกดินเนอร์
07.00 น. บริการอาหารเช้า(5) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท จากนั้นมีเวลาพักผ่อนตามอัธยาศัยภายในรีสอร์ท
09.00 น. นำท่านเดินทางสู่ พระธาตุแม่เย็น ให้ท่านได้สักการะองค์พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของ อ.ปาย ที่ตั้งอยู่บน เนินเขาสูง ณ จุดนี้ ท่านสามารถชมวิวทิวทัศน์ของเมืองปายได้อย่างชัดเจน แล้วเดินทางสู่ วัดน้ำฮู ที่ ประดิษฐาน พระอุ่นเมือง ที่เชื่อกันว่า สร้างโดยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จากนั้นเดินทางสู่ หมู่บ้าน สันติชน หมู่บ้านชาวจีนยูนนาน ที่เป็นศูนย์วัฒนธรรม ชมชีวิตความเป็นอยู่ เชิญท่านสนุกสนานกับ กิจกรรมต่างๆ อาทิ นั่งชิงช้า,หรือลิ้มรสหมั่นโถวร้อนๆ ตามอิสระ
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน(6) ร้านครัวระเบียงปาย
13.00 น. เดินทางกลับสู่ จ. เชียงใหม่ ระหว่างทางแวะชม อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง ชื่นชมความงดงามของ เทือกเขาที่สลับซับซ้อนของดอยหลวงเชียงดาว และความสมบูรณ์ของผืนป่า ณ จุดชมวิวดอยกิ่วลม  
17.00 น. ถึงเชียงใหม่ นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม ฮอลิเดย์การ์เด้น หรือเทียบเท่า
19.00 น. บริการอาหารค่ำ(7) แบบ ขันโตกดินเนอร์ ลิ้มรสอาหารแบบล้านนา พร้อมชมการแสดงของล้านนาที่สวย งาม อาทิ ฟ้อนเทียน,ฟ้อนดาบ,กลองสะบัดชัย ฯลฯ แล้วกลับสู่ที่พัก พักผ่อนยามค่ำคืน
  พัก  โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น หรือเทียบเท่า
วันที่ 4 : เชียงใหม่-ดอยอินทนนท์-พระธาตุนภเมธนีดล-หมู่บ้านถวาย-ช้อปปิ้งของฝาก-กรุงเทพฯ
06.00 น. บริการอาหารเช้า(8) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
07.00 น. นำท่านเดินทางสู่ อ.จอมทอง
08.00 น. ถึง อ.จอมทอง เปลี่ยนขึ้นรถสองแถวท้องถิ่น เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติอินทนนท์ เดิมมีชื่อว่า “ดอย หลวง” หรือ “ดอยอ่างกา” นี้เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาหิมาลัย มีความสูง 2,565 เมตร สักการะสถูป เจ้าอินทวิชชานนน์ นำท่านเดิน ชมต้นกุหลาบพันปี (ออกดอกประมาณเดือนกุมภาพันธ์) ตามเส้น ทางเดินที่ร่มรื่น ชมป่าดึกดำบรรพ์ ต้นไม้ใส่เสื้อ และพืชคลุมดินต่างๆ อาทิ มอส ไรเค่น เดินทางสู่ พระ มหาธาตุนภเมทนีดลและ พระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ พระ ธาตุที่สร้างขึ้นโดยกองทัพอากาศ เพื่อถวาย แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาท และสามารถชมทิวทัศน์ของ ดอยอินทนนท์ได้อย่างสวยงาม
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน(9) ครัวมิตรภาพ
13.00 น. กลับสู่ตัวเมืองเชียงใหม่ เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก ที่บ้านถวาย ที่มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบ
16.00 น. ให้ ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าที่ขึ้นชื่อของ จ.เชียงใหม่ อาทิ เครื่องหนัง ผ้าไหม และของฝากจากเชียงใหม่ อาทิ แหนม หมูยอ และสินค้าของที่ระลึกต่างๆ
18.30 น. บริการอาหารค่ำ(10) อิ่มปลาเผา
20.30 น. นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ เชิญท่านพักผ่อนบนรถยามค่ำคืน
วันที่ 5 : กรุงเทพฯ
05.00 น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจTHAILAND

ปาย ปางอุ๋ง เชียงใหม่ 5วัน4คืน
เที่ยวอยุธยา ไหว้พระ 9 วัด-อยุธยา 1วัน
สตูล-เกาะลังกาวี 5วัน4คืน
เกาะตะรุเตา-เกาะหลีเป๊ะ 5วัน4คืน
เที่ยวหลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ 6 วัน 5 คืน
เที่ยวสุพรรณบุรี ตลาดสามชุก 1วัน
เที่ยวสิบสองปันนา-เชียงรุ้ง 6 วัน 5 คืน
ทัวร์เชียงราย-ภูชี้ฟ้า-ผาตั้ง 5วัน4คืน
ท่องทะเลกระบี่-ทะเลแหวก 5 วัน 4 คืน
เที่ยวเพชรบูรณ์-เขาค้อ-ภูทับเบิก 2 วัน1 คืน
ตรัง ท่องทะเล ถ้ำมรกต 5 วัน 4 คืน
เที่ยวพะเยา เวียนเทียนกลางน้ำ 4วัน 3คืน
เที่ยวเชียงราย เชียงใหม่ 5 วัน 4 คืน
เที่ยวภูเก็ต พังงา เกาะพีพี 5 วัน 4 คืน
ทัวร์พะเยา น่าน แพร่ 4 วัน 3 คืน
เชียงคาน เลย ภูเรือ 3 วัน 2 คืน
บึงกาฬ ภูทอก นครพนม 5 วัน 4 คืน
เที่ยวเชียงราย เชียงใหม่ 5 วัน 4 คืน