ReadyPlanet.com
ตรัง ท่องทะเล ถ้ำมรกต 5 วัน 4 คืน

กำหนดการเดินทางวันที่ 6,13,20, มี.ค. 3,11,24 เม.ย. 1,15,22 พ.ค. 58 ราคาเริ่มต้น 7,300

 

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ-ตรัง
18.30 น. คณะเดินทางพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย..................... เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับท่านและคอยอำนวยความสะดวก
19.00 น. นำ ท่านเดินทางสู่ จ.ตรัง โดยรถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง หรือรถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น พร้อมห้องสุขภัณฑ์ บริการอาหารว่าง(1) บนรถพร้อมเครื่องดื่ม จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย
วันที่ 2 : ตรัง-ศาลเจ้าท่ามกงเยี่ย-ถ้ำเลเขากอบ-บ่อน้ำร้อนควนแดง-สถานีรถไฟกันตัง-ต้นยางพาราต้นแรก
06.00 น. รุ่งอรุณที่ จ.ตรัง ล้างหน้าล้างตา บริการอาหารเช้า(2) แบบตรัง ลิ้มรสหมูย่างที่ขึ้นชื่อ และติ่มซำร้อนๆ
08.00 น. นำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าท่ามกงเยี่ย ให้ท่านได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวท่าน นับว่าเป็นศาลเจ้าที่ชาวตรังให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมาก เป็นที่เลื่องลือในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์
09.00 น. นำท่านเดินทางสู่ อ.ห้วยยอด
10.00 น. เดินทางถึง อ.ห้วยยอด นำท่านเข้าสู่ ถ้ำเลเขากอบ  1 ใน Unseen in Thailand นำท่านลงเรือไฟเบอร์ พบกับความมหัศจรรย์ของถ้ำหิน และสายธารใต้ภูเขา ชมความงามของหินงอกหินย้อยที่แปลกตา ภายใน ถ้ำต่างๆ เช่น ถ้ำคนธรรพ์ ถ้ำรากไทร ถ้ำเจ้าสาว และถ้ำท้องพระโรง จากนั้นเดินทางกลับสู่ ตัวเมืองตรัง ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้า OTOP “ไม้เทพธาโร” ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลักเนือหอม ที่เรียกได้ว่าเป็นไม้มงคล
12.30 น. บริการอาหารกลางวัน(3) ที่ร้านกนกภัตตาคาร
13.30 น. นำท่านเดินทางสู่ อ.กันตัง นำท่านเที่ยวชม บ่อน้ำร้อนควนแดง บ่อน้ำร้อนที่เป็นแอ่งน้ำธรรมชาติ เชิญ ท่านพักผ่อน แช่เท้าเพื่อผ่อนคลายตามอิสระ หรือจะเดินเที่ยวตามเส้นทางธรรมชาติ ชมพรรณไม้ต่างๆ
15.00 น. นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี อดีตเจ้าเมืองตรัง ที่นำความเจริญมาสู่ เมืองตรัง ชมประวัติความเป็นมาของเมืองตรังและโบราณวัตถต่างๆ สิ่งของเครื่องใช้ของชาวใต้
16.00 น. นำท่านถ่ายรูปที่ สถานีรถไฟกันตัง สถานีรถไฟเก่าแก่กว่า 100 ปี สถาปัตยกรรมแบบชิโนโปรตุกีส ที่ สวยงาม และเป็นสถานีรถไฟสุดท้ายของฝั่งอันดามัน 
16.30 น. เดินทางกลับสู่ตัวเมืองตรัง ระหว่างทางแวะถ่ายรูปและชม ต้นยางพาราต้นแรก ของประเทศไทย
18.00 น. บริการอาหารค่ำ(4) ที่ร้านบ้านสวนสุดาพร
19.00 น. นำท่านเข้าสูที่พัก โรงแรม ธรรมรินทร์ธนา ตรัง หรือเทียบเท่า เชิญท่านพักผ่อนตามอิสระยามค่ำคืน
  พัก  โรงแรม ธรรมรินทร์ธนา ตรัง หรือเทียบเท่า
วันที่ 3 : ตรัง-ท่องทะเลตรัง-เกาะเชือก-เกาะม้า-เกาะกระดาน-ถ้ำมรกต-ดำน้ำชมปะการัง
07.00 น. รุ่งอรุณที่สดใสยามเช้า บริการอาหารเช้า(5) ที่ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นเตรียมตัวท่องทะเลตรัง
08.00 น. นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือปากเม็ง
09.00 น. เดินทางถึง ท่าเรือปากเม็ง นำท่านลงเรือท่องเที่ยวลำใหญ่ ท่องทะเลตรัง ให้ท่านได้ชื่นชมกับทิวทัศน์ของทะเลยามเช้า
10.30 น. ถึง เกาะมุก นำท่านใส่เสื้อชูชีพ ลงทะเลลอยตัวเข้าสู่ ถ้ำมรกต ซึ่งทางเข้าจะเป็นช่องโพรงเล็กๆ สูงกว่าระดับน้ำที่จะลอดเข้าโพรงได้ ไกด์ท้องถิ่นนำท่านเกาะเป็นแถวลอดเข้าสู่ถ้ำมรกตด้านใน ประมาณ 80 เมตร แสงแดดที่สะท้อนภายในถ้ำ ทำให้เราเห็น น้ำทะเลเป็นสีเขียวดังมรกต ดูแปลกตาสวยงามยิ่งนัก เมื่อเข้าสู่ด้านในแล้ว จะมีหาดทรายและเป็นโถงถ้ำขนาดใหญ่ หน้าผาสูงชัน คล้ายปล่องภูเขาไฟ เชิญท่านพักผ่อนเล่นน้ำตามอิสระ
11.30 น. นำท่านเดินทางต่อสู่ เกาะกระดาน พร้อม บริการอาหารกลางวัน(6) แบบบุฟเฟ่ท์บนเรือ พร้อมน้ำดื่ม
12.30 น. เรือ จอดที่หน้าอุทยานฯ ให้ท่านสัมผัสความสวยงามของชายหาด หาดทรายที่ละเอียดดั่งผงแป้ง น้ำทะเลใส จนมองเห็นแนวปะการัง ฝูงปลาทะเลสวยงามสีสันสวยงาม ให้ท่านพักผ่อนเล่นน้ำทะเลตามอิสระ
14.00 น.

นำท่านเดินทางสู่ เกาะเชือก ซึ่งเป็นเกาะเล็กๆ ไร้หาด ให้ท่านได้ดำน้ำ ชมปะการังอ่อนหลากสี บริเวณเกาะเชือกที่สวยงาม 

  หมายเหตุ  น้ำบริเวณนี้ไหลแรง ควรจะเกาะเชือกพยุงตัวเวลาดำน้ำ  
15.00 น. นำท่านชม ปะการังแข็งและปะการังอ่อนบริเวณ เกาะม้า ให้ท่านเต็มอิ่มกับการชมปะการังและ ฝูงปลาทะเลที่สวยงาม 
16.00 น. นำท่านเดินทางกลับสู่ ท่าเรือปากเม็ง เชิญท่านพักผ่อนบนเรือ
17.00 น. เดินทางถึงท่าเรือ นำท่านขึ้นรถ เดินทางกลับสู่ตัวเมืองตรัง
18.00 น. บริการอาหารค่ำ(7) ที่ร้านบ้านสุวิมล
19.00 น. นำท่านเข้าสูที่พัก โรงแรม ธรรมรินทร์ธนา ตรัง หรือเทียบเท่า เชิญท่านพักผ่อนตามอิสระยามค่ำคืน
  พัก  โรงแรม ธรรมรินทร์ธนา ตรัง หรือเทียบเท่า
วันที่ 4 : ตรัง-เขื่อนเชี่ยวหลาน-วัดพระธาตุไชยา-กรุงเทพฯ
07.00 น. รุ่งอรุณที่สดใสยามเช้า บริการอาหารเช้า(8) ที่ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. นำท่านเดินทางสู่ จ.บ้านตาขุน
13.00 น. บริการอาหารกลางวัน(9) ที่ร้านครัวคุณเล็ก
14.00 น. นำท่านชมทัศนียภาพของ เขื่อนเชี่ยวหลาน (เขื่อนรัชประภา) ชมทัศนียภาพของทิวทัศน์ของภูเขา หินปูน บริเวณเหนือเขื่อน ที่งดงามและได้รับฉายาว่า “กุ้ยหลินเมืองไทย”
15.00 น. นำท่านเดินทางสู่ อ.ไชยา
17.00 น. ถึง อ.ไชยา นำท่านกราบสักการะ พระธาตุไชยา พระธาตุที่สร้างขึ้นตามแบบศิลปะอาณาจักรศรีวิชัย ที่มี ความสำคัญของชาวสุราษฎร์ธานี
18.00 น. บริการอาหารค่ำ(10) ที่ร้านพลับพลาซีฟู้ด
19.00 น. นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ เชิญท่านพักผ่อนบนรถตามอิสระ
วันที่ 5 : กรุงเทพฯ
05.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจTHAILAND

ปาย ปางอุ๋ง เชียงใหม่ 5วัน4คืน
เที่ยวอยุธยา ไหว้พระ 9 วัด-อยุธยา 1วัน
สตูล-เกาะลังกาวี 5วัน4คืน
เกาะตะรุเตา-เกาะหลีเป๊ะ 5วัน4คืน
เที่ยวหลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ 6 วัน 5 คืน
เที่ยวสุพรรณบุรี ตลาดสามชุก 1วัน
เที่ยวสิบสองปันนา-เชียงรุ้ง 6 วัน 5 คืน
ทัวร์เชียงราย-ภูชี้ฟ้า-ผาตั้ง 5วัน4คืน
ท่องทะเลกระบี่-ทะเลแหวก 5 วัน 4 คืน
เที่ยวเพชรบูรณ์-เขาค้อ-ภูทับเบิก 2 วัน1 คืน
ทัวร์เที่ยวปาย-เชียงใหม่ 5วัน4คืน
เที่ยวพะเยา เวียนเทียนกลางน้ำ 4วัน 3คืน
เที่ยวเชียงราย เชียงใหม่ 5 วัน 4 คืน
เที่ยวภูเก็ต พังงา เกาะพีพี 5 วัน 4 คืน
ทัวร์พะเยา น่าน แพร่ 4 วัน 3 คืน
เชียงคาน เลย ภูเรือ 3 วัน 2 คืน
บึงกาฬ ภูทอก นครพนม 5 วัน 4 คืน
เที่ยวเชียงราย เชียงใหม่ 5 วัน 4 คืน