ReadyPlanet.com
ทัวร์เชียงราย-ภูชี้ฟ้า-ผาตั้ง 5วัน4คืน

กำหนดการเดินทางวันที่ 13,20,27 มี.ค. 58 ราคา 7,500-

 

 
วันที่ 1 : กรุงเทพฯ-เชียงคำ
17.00 น. คณะเดินทางพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่รอให้การต้อนรับท่านและคอยอำนวยความสะดวก
17.30 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ อ.เชียงคำ จ.พะเยา โดยรถตู้ปรับอากาศ หรือรถบัสปรับอากาศ พร้อมห้องสุขภัณฑ์ บริการอาหารกล่อง(1) และเครื่องดื่มบนรถ จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัยบนรถ
วันที่ 2 : เชียงคำ-ทะเลหมอกภูชี้ฟ้า-ดอยผาตั้ง-ประตูผ่บ่อง-วัดร่องขุ่น-ถนนคนเดิน
04.00 น. รุ่งอรุณที่ อ.เชียงคำ ปั้ม ปตท.เปลี่ยนการเดินทางเป็นรถตู้ปรับอากาศ เดินทางขึ้น ภูชี้ฟ้า   
06.00 น. ถึง ภูชีฟ้า นำท่านเดินเท้าขึ้นสู่ จุดชมวิว ประมาณ 800 เมตร จุดชมิวที่เป็นหน้าผาหินตั้งตระหง่าน ให้ท่านชื่นชมกับบรรยากาศของทะเลหมอก ยามเช้า และชมพระอาทิตย์ขึ้นบนยอดภู ซึ่งเป็นภาพที่น่าประทับใจยิ่งนัก
07.30 น. บริการอาหารเช้า(2) ข้าวต้มเครื่อง ชา+กาแฟ ที่ร้านอาหาร
08.30 น. นำท่านเดินทางสู่ ดอยผาตั้ง นำท่านสู่จุดชมวิวที่มีอาณาเขตติดต่อไทย-ลาว ชม ประตูผาบ่อง (ประตูโขง) ที่สามารถมองลอดเห็นผืนป่าอันกว้างใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์ และเป็นจุดแรกที่แม่น้ำโขงไหลเข้าสู่ประเทศลาว เชิญท่านเก็บภาพความงดงามจนถึงเวลานัดหมาย
10.00 น. นำท่านเดินทางสู่ อ.เทิง
12.30 น. บริการอาหารกลางวัน(3) ที่ร้านอาหาร อ.เทิง
13.30 น. นำท่านเดินทางสู่ จ.เชียงราย โดยรถตู้ปรับอากาศคันเดิม
16.00 น. ถึง จ.เชียงราย นำท่านชม วัดร่องขุ่น ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์ที่วิจิตรตระการตา วิหารปูนสีขาวที่ประดับกระจก สวยงามราวกับสวรรค์ ชมภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถที่งดงามฝีมือการออกแบบของ อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์
17.00 น. นำท่านเข้าสูที่พัก โรงแรม เชียงราย แกรนด์รูม หรือเทียบเท่า เชิญท่านพักผ่อนตามอิสระ
19.00 น. บริการอาหารค่ำ(4) ร้านภูแล จากนั้นให้ท่านได้เดินเที่ยว ถนนคนเดินเชียงราย เลือกซื้อสินค้าตมอิสระ
21.00 น. กลับเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนยามค่ำคืน ในราตรีอันแสนสุข
  พัก  โรงแรม เชียงราย แกรนด์รูม หรือเทียบเท่า
วันที่ 3 : เชียงราย-ดอยตุง-พระตำหนักดอยตุง-สวนแม่ฟ้าหลวง-แม่สาย-สามเหลี่ยมทองคำ
07.00 น. รุ่งอรุณยามเช้า บริการอาหารเช้า(5) ที่ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. นำท่านเดินทางสู่ อ.แม่จัน ขึ้นสู่ ดอยตุง เชิญท่านสักการะ พระธาตุดอยตุง พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของ
จ.เชียงราย ซึ่งมีความเชื่อว่า เป็นพระธาตุเจดีย์แห่งแรกของล้านนา ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระรากขวัญเบื้องซ้าย(กระดูกไหปลาร้า)
10.00 น. นำท่านเที่ยวชม พระตำหนักดอยตุง ที่ประทับทรงงานของสมเด็จย่า ชมสถาปัตยกรรมผสมผสาน
ระหว่างล้านนาและชาเล่ย์ที่สวยงาม
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน(6) บนดอยตุง
13.00 น. นำท่านชม สวนแม่ฟ้าหลวง สวนดอกไม้ที่มีความสวยงาม ท่านจะได้พบกับดอกไม้เมืองหนาวนานา
ชนิดที่ตกแต่งตามมุมต่างๆ ได้อย่างสวยงาม เพลินเพลินกับการถ่ายรูปตามอิสระ จนถึงเวลานัดหมาย
14.30 น. นำท่านเดินทางสู่ อ.แม่สาย ข้ามชายแดนสู่ ประเทศพม่าที่ ตลาดท่าขี้เหล็ก เชิญท่านเลือกซื้อสินค้า,
ของที่ระลึก ที่มีราคาถูก อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า รองเท้า ฯลฯ แล้วนำท่านสู่ สามเหลี่ยมทองคำ ให้ท่าน
ได้ถ่ายรูปกับวิวทิวทัศน์ของแม่น้ำโขง บริเวณดินแดน ที่สามประเทศมาบรรจบกัน
17.30 น. นำท่านเดินทากลับสู่ ตัวเมืองเชียงราย
18.30 น. บริการอาหารค่ำ(7) ที่ร้านเอกโอชา
19.30 น. นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม เชียงรายแกรนด์รูม หรือเทียบเท่า เชิญท่านพักผ่อนยามค่ำคืนหรือเดิน
ชมแสง สียามราตรี ช้อปปิ้งที่ตลาดไนท์บาซาร์ตามอิสระ
  พัก  โรงแรม เชียงรายแกรนด์รูม หรือเทียบเท่า
วันที่ 4 : เชียงราย-ไร่บุญรอด-วัดห้วยปลากั้ง-วัดพระแก้ว-วัดศรีโคมคำ-กว๊านพะเยา-กรุงเทพฯ
07.00 น. ตื่นรับอรุณวันใหม่ที่สดใสยามเช้า บริการอาหารเช้า(8) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. นำท่านสู่ ไร่บุญรอด (สิงห์ปาร์ค) ในพื้นที่กว่า 8,000 ไร่ พื้นที่เพาะปลูกพืชหลากหลายชนิด เช่น ชาอู่
หลงสายพันธุ์จินซวน หรือที่คนไทยรู้จักในชื่อ ชาอู่หลง พื้นที่ปลูกยางพารากว่า 2,700 ไร่ พุทราพันธุ์ซื่อหมี่ สตอเบอรี่ อีกหนึ่งสุดยอดที่มาพร้อมลมหนาว สตอเบอรี่ จะให้ผลผลิตมกราคม-กุมภาพันธ์ และพืชผักผลไม้เมืองหนาวอีกหลากหลายชนิด
10.00 น. นำท่านสู่ วัดห้วยปลากั้ง แวะนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์ที่
สวยงามวิจิตรตระการตา สักการะ เจ้าแม่กวนอิมพันมือไม้หอม เพื่อความเป็นสิริมงคล
11.00 น. นำท่านสู่ วัดพระแก้ว นมัสการ พระเจ้าล้านทอง ในพระอุโบสถ และ พระหยกเชียงราย พระพุทธรูปคู่
บ้านคู่เมืองอันศักดิ์สิทธิ์ ชม โรงหลวงแสงแก้ว พิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมโบราณวัตถุและพระเชียงแสนที่มี
ความสวยงามยิ่งนัก
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน(9) ที่ร้านหลู้ลำ
13.00น. ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากที่ขึ้นชื่อ อาทิ แหนม หมูยอ น้ำพริกหนุ่ม เป็นต้น เป็นของฝากคนทางบ้าน
จากนั้นขึ้นรถบัสคันเดิม เดินทางสู่ จ.พะเยา
15.30 น. เดินทางถึง จ.พะเยา นำท่านชม วัดศรีโคมคำ นมัสการ พระเจ้าตนหลวง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศิลปะเชียง
แสนองค์ใหญ่ที่สุดในล้านนาไทยและเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองชาวล้านนาแต่โบราณ
16.00 น. นำท่านสักการะ อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง ซึ่งเป็นจุดสำคัญที่สุดที่ต้องแวะ พญางำเมือง หรือพ่อขุนงำ
เมือง พระสหายของพ่อขุนเม็งราย และพ่อขุนรามคำแหง ทั้ง 3 จึงเป็นเพื่อนสนิทกัน ต่างก็มีอำนาจแต่
ไม่รบกันและไม่รุกรานเมืองต่อกัน จากนั้นให้ท่านได้เดินชมวิวทิวทัศน์ของ กว๊านพะเยา ทะเลสาบน้ำจืด
ที่ใหญ่ที่สุดทางภาคเหนือ ได้ตามอิสระ
17.00 น. นำท่านลงเรือพาย เดินทางสู่ วัดติโลกอาราม ที่อยู่กลางกว๊านพะเยา วัดโบราณที่เก่าแก่ อายุกว่า 400
ปี นมัสการ หลวงพ่อศิลา ที่ประดิษฐานอยู่บนเกาะกลางน้ำ
18.00 น. บริการอาหารค่ำ(10) ที่ร้านแสงจันทร์
19.00 น. นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ เชิญท่านพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย
วันที่ 5 : กรุงเทพฯ
05.00 น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจTHAILAND

ปาย ปางอุ๋ง เชียงใหม่ 5วัน4คืน
เที่ยวอยุธยา ไหว้พระ 9 วัด-อยุธยา 1วัน
สตูล-เกาะลังกาวี 5วัน4คืน
เกาะตะรุเตา-เกาะหลีเป๊ะ 5วัน4คืน
เที่ยวหลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ 6 วัน 5 คืน
เที่ยวสุพรรณบุรี ตลาดสามชุก 1วัน
เที่ยวสิบสองปันนา-เชียงรุ้ง 6 วัน 5 คืน
ท่องทะเลกระบี่-ทะเลแหวก 5 วัน 4 คืน
เที่ยวเพชรบูรณ์-เขาค้อ-ภูทับเบิก 2 วัน1 คืน
ตรัง ท่องทะเล ถ้ำมรกต 5 วัน 4 คืน
ทัวร์เที่ยวปาย-เชียงใหม่ 5วัน4คืน
เที่ยวพะเยา เวียนเทียนกลางน้ำ 4วัน 3คืน
เที่ยวเชียงราย เชียงใหม่ 5 วัน 4 คืน
เที่ยวภูเก็ต พังงา เกาะพีพี 5 วัน 4 คืน
ทัวร์พะเยา น่าน แพร่ 4 วัน 3 คืน
เชียงคาน เลย ภูเรือ 3 วัน 2 คืน
บึงกาฬ ภูทอก นครพนม 5 วัน 4 คืน
เที่ยวเชียงราย เชียงใหม่ 5 วัน 4 คืน