ReadyPlanet.com
เที่ยวสิบสองปันนา-เชียงรุ้ง 6 วัน 5 คืน

กำหนดเดินทางวันที่ 12,26 มี.ค. 2,23 เม.ย. 1,14พ.ค. 11,25 มิ.ย. 9,29 ก.ค 58 ราคาเริ่มต้น 10,500-

 

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ-เชียงของ
16.30 น. คณะเดินทางพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับและอำนวย ความสะดวก
17.00 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ อ. เชียงของ จ.เชียงราย โดยรถตู้ปรับอากาศ หรือรถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น พร้อมห้องสุขภัณฑ์ บริการอาหารกล่อง(1) และเครื่องดื่มบนรถ พักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย
วันที่ 2 : เชียงของ-สะพานมิตรภาพ-เมืองห้วยทราย-เมืองหลวงน้ำทา-ด่านบ่อเต็น-สิบสองปันนา
06.00 น. รุ่งอรุณที่ อ.เชียงของ นำท่านเข้าสู่ที่พักชั่วคราว ทำธุระส่วนตัวและ บริการอาหารเช้า(2)
08.00 น. เดินทางสู่ สะพาน มิตรภาพแห่งที่ 4 เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความในการผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองฝั่งไทย -  ผู้เดินทางต้องดูแลกระเป๋าของแต่ละท่านในการผ่านด่าน
08.30 น. นำท่านขึ้นรถ Shuttle Bus ข้ามสะพานมิตรภาพแห่งที่ 4 เพื่อเดินทางสู่ เมืองห้วยทราย
08.40 น. ถึงด่านตรวจคนเข้าเมืองห้วยทราย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองของ สปป.ลาว จากนั้นนำท่านขึ้นรถตู้ หรือรถบัสปรับอากาศ
09.00 น. นำท่านเดินทางไปตามเส้นทาง R3A สู่ เมืองหลวงน้ำทา ซึ่งเป็นเส้นทางระหว่างประเทศไทย-ลาว-จีน
ที่รัฐบาลจีนพยายามผลักดันให้เป็นเส้นทาง Logistics ผ่านเมืองเวียงภูคา เส้นทางที่ลัดเลาะไปตาม
ไหล่เขาธรรมชาติที่สมบูรณ์ ระหว่างทางให้ท่านได้ชื่นชมกับทิวทัศน์สองข้างทาง ผ่านหมู่บ้านชาวเขา ต่างๆในลาวและวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบพื้นบ้านของลาว แวะเข้าห้องน้ำระหว่างทาง
12.30 น. บริการอาหารกลางวัน(3) ที่ร้านอาหาร เมืองหลวงน้ำทา
13.30 น. นำท่านเดินทางต่อ สู่ชายแดนลาว-จีน
14.30 น. ถึงด่านชายแดนบ่อเต็น นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองของ สปป.ลาว แล้วนำท่านข้ามสู่ ด่านของ ประเทศจีน เพื่อถ่ายรูปและทำวีซ่าหน้าด่านเข้าสู่ประเทศจีน
15.00 น. นำท่านเดินทางสู่ เมืองเชียงรุ้ง (เมืองสิบสองปันนา) เวลาในประเทศจีนเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง
จังหวัดสิบสองปันนา มณฑลยูนนาน ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาและมีแม่น้ำล้านช้าง(แม่น้ำโขง)ไหลผ่าน
อายุกว่า 800 ปี ซึ่งมีชาวไทลื้ออาศัยอยู่เป็นส่วนใหญ่ ระหว่างทางผ่านสวนต้นยาง และสวนกล้วยที่เป็น พืชเศรษฐกิจที่สำคัญของสิบสองปันนา
18.00 น. ถึงเมืองสิบสองปันนา บริการอาหารค่ำ(4) ที่ร้านอาหาร หลังอาหารนำท่านสัมผัสบรรยากาศของ ถนนคน เดิน เมืองเชียงรุ้ง ยามค่ำคืน ซึ่งมีสินค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้อ  
20.00 น. เข้าสู่ที่พัก เชิญท่านพักผ่อนยามค่ำคืน
  พัก  โรงแรม Wu Yue Hotel เมืองเชียงรุ้ง ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 3 : วัดหลวงเมืองลื้อ-เมืองใหม่เก้าจอม12เชียง-สวนป่าดงดิบ-โชว์ Beautiful South
07.00 น. บริการอาหารเช้า(5) ที่ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. นำท่านชม วัดหลวงเมืองลื้อ เป็นวัดที่การท่องเที่ยวเมืองสิบสองปันนาได้สร้างขึ้น ด้วยเงิน 350 ล้านหยวน เพื่อสร้างวัดและพระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่สุดในแถบนี้ ภายในวัดถูกถ่ายทอดคำสอนพุทธศาสนาจากรูปปั้นและภาพวาดให้เป็นเรื่องเป็นราว ตามฝาผนังอย่างสวยงามและลงตัว เชิญท่านนมัสการพระพุทธรูปภายในวิหาร และพระพุทธรูปยืนที่สูงใหญ่ที่สุดในแถบนี้บนยอดเขา
10.30 น. นำท่านชม ศูนย์สมุนไพรไทลื้อ ฟังการบรรยายเกี่ยวกับการใช้สมุนไพรในการรักษาของชาวไทลื้อ และซื้อสินค้าของฝากจากจีนเพื่อเป็นของฝาก
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน(6) ที่ร้านอาหาร
13.00 น. นำท่านสู่ สวนป่าดงดิบ ซึ่งเป็นสวนที่สร้างขึ้นใหม่ ที่มีลัษณะคล้ายป่าดงดิบ ที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์นานาชนิด ให้ท่านได้นั่งรถไฟฟ้าชมด้านในสวน แวะชม ฝูงนกยูงจำนวนนับร้อย ที่ บินลงมากินอาหารด้านล่าง เป็นภาพที่สวยงามยิ่งนัก นำท่านสัมผัสวิถีชีวิตของชาวเชียงรุ่ง ที่ ศูนย์วัฒนธรรมเผ่าไอนี(อีก้อ) ชมการแสดงพื้นเมืองชมชาวเขาเผ่าต่างๆ
15.00 น. นำท่านเดินทางสู่ เมืองใหม่เก้าจอม 12 เชียง ซึ่งเป็นอัญมณีแห่งสามเหลี่ยมทองคำ เป็นแหล่งรวม 1 แม่น้ำ 2 ประตู 9 เจดีย์(จอม) และ 12 หมู่บ้าน(เจียง) ผมผสานวัฒนธรรมดั้งเดิมของไทลื้อและประเทศไทยกับวิถีชีวิตสมัยใหม่ เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว เมืองแห่งชีวิตไทยและไทลื้อ ณ ริมฝั่งแม่น้ำลั่นซ้างเจียง(แม่น้ำโขง) ชมเจดีย์ขนาดใหญ่ที่สวยงาม เป็น 1 ใน 9 เจดีย์ของโครงการ เก้าจอม 12 เชียง
17.00 น. บริการอาหารค่ำ(7) ที่ร้านอาหารไทลื้อ พร้อมชมการแสดงของชาวไทลื้อ
19.00 น. นำท่านชมการแสดงโชว์ Beautiful South โชว์ใหม่ที่สวยงามของสิบองปันนา ซึ่งเล่าเรื่องราวชีวิตของชาวไทลื้อและเมืองสิบสองปันนา
20.30 น. กลับสู่ที่พัก เชิญท่านพักผ่อนยามค่ำคืน
  พัก  โรงแรม Wu Yue Hotel เมืองเชียงรุ้ง ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 4 : เชียงรุ้ง-ตลาดเช้าไทยลื้อ-พิพิธภัณฑ์ชนเผ่า12ปันนา-วัดป่าเจย์-หมู่บ้านไทลื้อม่านเฮ่อป้อง
07.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า บริการอาหารเช้า(8) ที่ห้องอาหารของโรงแรม
09.00 น. นำท่านชม ตลาดเช้าไทลื้อ ชมวิถีชีวิตชาวไทลื้อ ในการจับจ่ายใช้สอย เลือกซื้ออาหารการกินและของ ใช้ต่างๆภายในตลาดเช้า
10.00 น. นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ชนเผ่า นำท่านชมภายในอาคารที่จัดแสดง แบ่งเป็นห้องต่างๆ อาทิ ห้องแสดง
เกี่ยวกับประวัติศาสตร์สิบสองปันนา ห้องแสดงวัฒนธรรมชนชาติในสิบสองปันนา ห้องแสดงของ ป่าดิบ ชื้น สัตว์ป่าและพืชพรรณในสิบสองปันนา เป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของสิบสองปันนา
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน(9) ที่ร้านอาหาร
13.30 น. จากนั้นนำท่านสู่ วัดป่าเจย์ วัดพุทธหินยาน(เถรวาท) ซึ่งเป็นวิทยาลัยพุทธศาสนาของสิบสองปันนา สาขามณฑลยูนนาน
14.30 น. นำท่านชม หมู่บ้านไทลื้อม่านเฮ่อป้อง ซึ่งเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ของชาวไทลื้อ นำท่านชมบ้านของชาวไท ลื้อและสามารถเข้าไปชมในบ้านได้และสามารถคุยกับชาวไทลื้อได้ และเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึก
16.30 น. นำท่านเดินทางสู่ เชียงรุ้ง
18.00 น. บริการอาหารค่ำ(10) ที่ร้านอาหาร
19.30 น. เดินทางเข้าสู่ที่พัก เชิญท่านพักผ่อนตามอิสระ ยามค่ำคืน
  พัก  โรงแรม Wu Yue Hotel เมืองเชียงรุ้ง ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 5 : เชียงรุ้ง-ด่านชายแดน-เมืองหลวงน้ำทา-เชียงของ-กรุงเทพฯ
07.00 น. บริการอาหารเช้า(11) ที่ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. อำลาเมืองสิบสองปันนา นำท่านเดินทางสู่ ด่านชายแดนจีน-สปป.ลาว
11.00 น. ถึง ด่านบ่อหาน ประเทศจีน และด่านบ่อเต็น สปป.ลาว ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง แล้วเดินทางกลับตามเส้นทางเดิม สู่ เมืองหลวงน้ำทา
11.30 น. บริการอาหารกลางวัน(12) ที่ร้านอาหาร เมืองหลวงน้ำทา
12.30 น. เดินทางต่อ สู่ เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว เพลิดเพลินกับวิวทิวทัศน์สองข้างทาง
15.30 น. ถึง เมืองห้วยทราย นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง สปป.ลาว แล้วนั่งรถ Shuttle Bus ข้ามสะพานมิตรภาพแห่งที่ 4 เพื่อเดินทางกลับสู่เชียงของ ประเทศไทย
16.00 น. ถึงฝั่ง เชียงของ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง แล้วนำท่านขึ้นรถตู้ หรือรถบัสปรับอากาศคันเดิม เดินทางสู่ จ.พะเยา
19.00 น. ถึง จ.พะเยา บริการอาหารเย็น(13) ที่ร้านอาหาร
20.00 น. นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ เชิญท่านพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย
วันที่ 6 : กรุงเทพฯ
06.00 น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจTHAILAND

ปาย ปางอุ๋ง เชียงใหม่ 5วัน4คืน
เที่ยวอยุธยา ไหว้พระ 9 วัด-อยุธยา 1วัน
สตูล-เกาะลังกาวี 5วัน4คืน
เกาะตะรุเตา-เกาะหลีเป๊ะ 5วัน4คืน
เที่ยวหลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ 6 วัน 5 คืน
เที่ยวสุพรรณบุรี ตลาดสามชุก 1วัน
ทัวร์เชียงราย-ภูชี้ฟ้า-ผาตั้ง 5วัน4คืน
ท่องทะเลกระบี่-ทะเลแหวก 5 วัน 4 คืน
เที่ยวเพชรบูรณ์-เขาค้อ-ภูทับเบิก 2 วัน1 คืน
ตรัง ท่องทะเล ถ้ำมรกต 5 วัน 4 คืน
ทัวร์เที่ยวปาย-เชียงใหม่ 5วัน4คืน
เที่ยวพะเยา เวียนเทียนกลางน้ำ 4วัน 3คืน
เที่ยวเชียงราย เชียงใหม่ 5 วัน 4 คืน
เที่ยวภูเก็ต พังงา เกาะพีพี 5 วัน 4 คืน
ทัวร์พะเยา น่าน แพร่ 4 วัน 3 คืน
เชียงคาน เลย ภูเรือ 3 วัน 2 คืน
บึงกาฬ ภูทอก นครพนม 5 วัน 4 คืน
เที่ยวเชียงราย เชียงใหม่ 5 วัน 4 คืน