ReadyPlanet.com
เที่ยวหลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ 6 วัน 5 คืน

กำหนดวันเดินทาง 6, 20 มีนาคม 58 ราคา10,000-

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ-หนองคาย

18.30 น.

คณะเดินทางพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

19.00 น.

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ จ. หนองคาย โดยรถตู้ปรับอากาศ หรือรถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น พร้อมห้องสุขภัณฑ์ บริการอาหารว่าง(1) และเครื่องดื่มบนรถ แล้วพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย
วันที่ 2 : หนองคาย-สะพานมิตรภาพ-นครเวียงจันทน์-วังเวียง-หลวงพระบาง-ช้อปปิ้งตลาดมืด

05.00 น.

รุ่งอรุณที่ จ.หนองคาย ให้ท่านทำธุระส่วนตัว บริการอาหารเช้า(2) ที่ห้องอาหาร

07.00 น.

นำ ท่านเดินทางสู่ สะพานมิตรภาพไทย-ลาว ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง เปลี่ยนเป็นรถบัสของลาว เดินทางข้ามสะพาน สู่ประเทศ สปป.ลาว จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองวังเวียง ระหว่างทางให้ท่านได้ชมทัศนียภาพสองข้างทาง ชมวิถีชีวิตของชาวเขาต่างๆในลาว ตลอดเส้นทางที่ผ่าน

13.00 น.

ถึง เมืองวังเวียง บริการอาหารกลางวัน(3) ที่ร้านอาหาร

14.00 น.

นำท่านเดินทางต่อ สู่เมืองหลวงพระบาง ตามเส้นทางที่คดเคี้ยวไปตามภูเขา วิวทิวทัศน์ที่งดงาม ระหว่างทาง แวะที่กิ่วกระจำ ให้ท่านได้ชื่นชมกับทิวทัศน์อันงดงาม

19.00 น.

เดินทางถึง เมืองหลวงพระบาง เมืองมรดกโลกของ สปป.ลาว บริการอาหารค่ำ(4) ที่ร้านอาหาร

20.00 น.

นำท่านเข้าสูที่พัก โรงแรม ซันเวย์หรือเทียบเท่า เชิญท่านพักผ่อนตามอิสระยามค่ำคืน พัก โรงแรม ซันเวย์ หรือเทียบเท่า
วันที่ 3 : พระราชวังหลวง-วัดเชียงทอง-บ้านช่างไห-ล่องเรือแม่น้ำโขง-ถ้ำติ่ง-น้ำตกตาดกวงสี

07.00 น.

ตื่นรับอรุณวันใหม่ บริการอาหารเช้า(5) ที่ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น.

นำท่านเดินทางสู่ บ้านผานม หมู่บ้านหัตถกรรม ที่มีการผลิตสินค้าท้องถิ่น ออกจำหน่ายนักท่องเที่ยว อาทิเช่น เสื้อ ผ้าถุง ผ้าไหม กระเป๋า เครื่องเงิน ฯลฯ แล้วนำท่านสู่ บ้านช่างไห เป็น หมู่บ้านในชนบท ที่ตั้งรกรากใช้ชีวิตอยู่ริมแม่น้ำโขงมาเป็นระยะเวลานานหลายปี มีอาชีพในการหมักเหล้า สาโทและเป็น แหล่งรวมสินค้าพื้นเมืองจำพวกผ้าทอผ้าขาวม้าลาว

10.30 น.

นำท่านลงเรือ ล่องแม่น้ำโขงสู่ ถ้ำติ่ง เป็น ถ้ำบนหน้าผาที่อยู่ติดริมแม่น้ำโขง มี 2 ชั้น ต้องขึ้นบันไดไป อีก 218 ขั้น ภายในถ้ำมีพระพุทธรูปเป็นจำนวนมาก และถือว่าเป็นถ้ำที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวลาวให้ความเคารพ นับถือเป็นอย่างมาก

12.00 น.

บริการอาหารกลางวัน(6) ร้านอาหารแถวถ้ำติ่ง

13.00 น.

นำท่านล่องเรือกลับสู่ท่าเรือ ขึ้นรถบัสเดินทางสู่ น้ำตกตาดกวงสี ชมความงดงามของน้ำตกซึ่งเป็น น้ำตกที่สวยงาม มีสายน้ำที่ลดหลั่นผ่านชั้นหินปูนลงสู่แอ่งน้ำที่สดใส

14.30 น.

นำชม วัดเชียงทอง วัดที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงสร้างในรัชสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ชมพระอุโบสถ ที่ มีศิลปะแบบล้านช้าง ชมวิหารพระม่านที่ประดิษฐานพระม่านผนังทาสีชมพู ภาพประดับกระจกสีเล่าถึง วิถีชีวิตชาวหลวงพระบางชม โรงราชรถ (โรง-เมี้ยนโกศ)

15.30 น.

นำท่านชม พระราชวังหลวง สร้างในรัชสมัยเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ เป็นการผสมผสานระหว่างศิลปะ แบบฝรั่งเศสและลาว ปัจจุบันได้เปลี่ยนมาเป็นพิพิธภัณฑ์ ชมหอพระบาง เป็นที่ประดิษฐานพระบาง พระ คู่บ้านคู่เมืองของหลวงพระบาง

16.30 น.

นำท่านขึ้นสู่ เขาพูสี ขึ้นบันได 328 ขั้น นมัสการพระธาตุพูสี พระ ธาตุคู่บ้านคู่เมือง ตลอดทางได้เห็น ดอกจำปาลาว(ดอกลีลาวดี) ดอกไม้ประจำชาติลาว นมัสการองค์พระธาตุ เป็นรูปทรงดอกบัว อยู่บนฐาน สี่เหลี่ยม ชมพระอาทิตย์ยามอัสดง วิวทิวทัศน์รอบเมืองหลวงพระบางยามเย็น

19.00 น.

บริการอาหารค่ำ(7) ที่ร้านอาหาร จากนั้นมีเวลาให้ท่านได้เดินเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง ของที่ระลึกต่างๆ ที่ ตลาดมืด ตามอิสระ ซึ่งมีสินค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้อ

21.00 น.

นำท่านกลับเข้าสูที่พัก พักผ่อนยามค่ำคืน พัก โรงแรม ซันเวย์ หรือเทียบเท่า
วันที่ 4 : ตักบาตรข้าวเหนียว-ตลาดเช้า-เมืองวังเวียง-ถ้ำจัง-ล่องเรือแม่น้ำซอง

05.00 น.

ตื่นรับอรุณวันใหม่ที่สดใสยามเช้า และเตรียมตัวร่วม ตักบาตรข้าวเหนียว ร่วม กับชาวหลวงพระบางและนักท่องเที่ยว ที่ทุกๆเช้า พระสงฆ์และสามเณรจากวัดต่างๆ จะเดินออกบิณฑบาตร เรียงแถวไปตามถนน นับเป็นร้อยๆรูป ซึ่งเป็นภาพที่น่าประทับใจ สื่อถึงวัฒนธรรมของผู้คนที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ควรใส่เฉพราะข้าวเหนียวอย่างเดียว เพื่อรักษาวัฒนธรรมของชาวลาว ไม่ควรเตรียมอย่างอื่นใส่บาตร

06.30 น.

จากนั้นให้ท่านได้เดินเที่ยว ตลาดเช้า สัมผัสบรรยากาศของชาวลาวที่ออกมาจับจ่ายซื้อสินค้า อาหารการกิน ได้เวลาพอสมควรเดินทางกลับสูที่พัก

07.30 น.

บริการอาหารเช้า(8) ที่ห้องอาหารของโรงแรม

08.30 น.

นำคณะอำลาเมืองหลวงพระบาง เดินทางสู่ เมืองวังเวียง ผ่านเส้นทางที่คดเคี้ยวไปตามเขา ชมทิวทัศน์ สองข้างทางที่สวยงามวังเวียงเป็นเมืองธรรมชาติที่สวยงามในเรื่องของวิว ทิวทัศน์อากาศเย็นสบาย ถือว่า เป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของลาว ตั้งอยู่ริมแม่น้ำซอง ที่ห้อมล้อมด้วยภูเขาหินปูนสูงชัน เป็นฉากหลัง จึงได้ฉายาว่า “กุ้ยหลินแห่งเมืองลาว”

12.00 น.

บริการอาหารกลางวัน(9) ที่ร้านอาหารแถวกิ่วกระจำ

13.00 น.

เดินทางต่อ สู่เมืองวังเวียง ตามเส้นทางที่สวยงาม

15.00 น.

ถึง เมืองวังเวียง นำท่านสู่ ถ้ำจัง ซึ่งถือว่าเป็นถ้ำที่มีหินงอกหินย้อยเกิดอยู่ ชมความสวยงามภายในถ้ำ เมื่อขึ้นสู่ถ้ำจัง จะได้เห็นตัวเมืองวังเวียง นำท่าน ล่องเรือลำน้ำซอง ชมทิวทัศน์ที่สวยงามของเมืองวัง เวียง แล้วนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมทวีโชค หรือเทียบเท่า

18.30 น.

บริการอาหารค่ำ(10) ที่ร้านอาหาร จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนยามค่ำคืน พัก โรงแรมทวีโชค หรือเทียบเท่า
วันที่ 5 : วังเวียง-เวียงจันทน์-วัดพระธาตุหลวง-หอพระแก้ว-ช้อปปิ้ง-หนองคาย-กรุงเทพฯ

06.00 น.

บริการอาหารเช้า(11) ที่ห้องอาหารของโรงแรม

07.00 น.

นำท่านเดินทางสู่ นครเวียงจันทน์ ตามเส้นทางเดิม

12.00 น.

เดินทางถึง นครเวียงจันทน์ บริการอาหารกลางวัน(12) ที่ร้านอาหาร

13.00 น.

นำท่านเดินทางท่องเที่ยวในนครเวียงจันทน์ นำท่านสักการะ พระธาตุหลวง เป็นพระธาตุเก่าแก่คู่บ้าน คู่ เมืองของลาว เป็นพระธาตุที่มีขนาดทั้งสูงและใหญ่ที่สุดในลาว ด้านหน้าเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์ พระเจ้า ไชยเชษฐาธิราช จากนั้นชม วัดศรีเมือง ถือว่าเป็นศาลหลักเมืองอันศักดิ์สิทธิ์เป็นวัดที่มีประชาชนลาว เดินทางไปสักการะบูชากันเป็นจำนวนมาก

14.30 น.

จากนั้นนำท่านชม หอพระแก้ว ที่ เคยประดิษฐานพระแก้วมรกต ที่อัญเชิญมาจาก จ.เชียงใหม่ ปัจจุบัน เป็นหอพิพิธภัณฑ์รวบรวมศิลปะโบราณวัตถุล้ำค่าของลาว แล้วนำท่านถ่ายรูป ประตูชัย (รันเวย์แนวตั้ง) ศิลปะผสมผสานระหว่างลวดลายลาวและฝรั่งเศสเข้าด้วยกัน

16.00 น.

ให้ท่านได้เบือกซื้อของฝาก และสินค้านานาชนิด ที่ ร้านค้าปลอดภาษี(ดิวตี้ฟรี) อาทิ เหล้า ไวน์ บุหรี่ น้ำหอม เป็นต้น จากนั้นผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง แล้วข้ามสะพานมิตรภาพ กลับสู่ประเทศไทย

18.00 น.

ถึงด่านท่าเสด็จ ให้ท่านนำสัมภาระขึ้นรถบัสของไทย กรุณาเช็คสัมภาระและข้าวของที่ซื้อมาจากลาว

19.00 น.

บริการอาหารค่ำ(13) ที่ร้านอาหารริมโขง

20.00 น.

นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ เชิญท่านพักผ่อนบนรถตามอิสระ
วันที่ 6 : กรุงเทพฯ

05.00 น.

เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจTHAILAND

ปาย ปางอุ๋ง เชียงใหม่ 5วัน4คืน
เที่ยวอยุธยา ไหว้พระ 9 วัด-อยุธยา 1วัน
สตูล-เกาะลังกาวี 5วัน4คืน
เกาะตะรุเตา-เกาะหลีเป๊ะ 5วัน4คืน
เที่ยวสุพรรณบุรี ตลาดสามชุก 1วัน
เที่ยวสิบสองปันนา-เชียงรุ้ง 6 วัน 5 คืน
ทัวร์เชียงราย-ภูชี้ฟ้า-ผาตั้ง 5วัน4คืน
ท่องทะเลกระบี่-ทะเลแหวก 5 วัน 4 คืน
เที่ยวเพชรบูรณ์-เขาค้อ-ภูทับเบิก 2 วัน1 คืน
ตรัง ท่องทะเล ถ้ำมรกต 5 วัน 4 คืน
ทัวร์เที่ยวปาย-เชียงใหม่ 5วัน4คืน
เที่ยวพะเยา เวียนเทียนกลางน้ำ 4วัน 3คืน
เที่ยวเชียงราย เชียงใหม่ 5 วัน 4 คืน
เที่ยวภูเก็ต พังงา เกาะพีพี 5 วัน 4 คืน
ทัวร์พะเยา น่าน แพร่ 4 วัน 3 คืน
เชียงคาน เลย ภูเรือ 3 วัน 2 คืน
บึงกาฬ ภูทอก นครพนม 5 วัน 4 คืน
เที่ยวเชียงราย เชียงใหม่ 5 วัน 4 คืน