ReadyPlanet.com
สตูล-เกาะลังกาวี 5วัน4คืน

กำหนดเดินทางวันที่ 6,20 มี.ค. 3,11,24 เม.ย. 1,15,22 พ.ค. 58 ราคาเริ่มต้น 8,900-

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ-สตูล
17.30 น. คณะเดินทางพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย..................... เจ้าหน้าที่  ให้การต้อนรับท่านและคอยอำนวยความสะดวก
18.00 น. นำ ท่านเดินทางสู่ จ.สตูล โดยรถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น พร้อมห้องสุขภัณฑ์ บริการอาหารว่าง(1) บนรถพร้อมเครื่องดื่ม จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย
วันที่ 2 : สตูล-เกาะลังกาวี-พิพิธภัณฑ์นายกมหาเธร์-เคเบิ้ลคาร์-ยอดเขาคุนุงมัตจิงจั้ง-ตลาดกั๊วะ
06.30 น. รุ่งอรุณที่ จ.สตูล นำท่านเข้าสู่ที่พักชั่วคราว ให้ท่านทำธุระส่วนตัว และ บริการอาหารเช้า(2)
09.00 น. เดินทางถึงท่าเรือ ตำมะลัง จ.สตูล ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองที่ท่าเรือ นำท่านลงเรือเฟอรี่ เดินทางสู่ เกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย
10.30 น. เดินทางถึง เกาะลังกาวี เกาะที่ได้ชื่อว่าปลอดภาษี ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศมาเลเซีย จากนั้นนำท่านขึ้นรถบัสปรับอากาศของมาเลเซีย เดินทางเที่ยวรอบเกาะ
11.30 น. บริการอาหารกลางวัน(3) ที่ร้านอาหาร
13.00 น. นำท่านสู่ สถานีเคเบิ้ลคาร์ นำคณะขึ้น กระเช้าลอยฟ้า ระหว่างทางผ่านป่าไม้ที่สมบูรณ์ ชมทัศนียภาพของเกาะลังกาวี บนยอดเขา คุนุงมัตจิงจั้ง เชิญท่านพักผ่อนถ่ายรูปกับทิวทัศน์ของเกาะลังกาวีตามอิสระ
15.00 น. นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์ท่านนายกมหาเธร์ แหล่งสะสมของมีค่านับหมื่นชิ้น จากทั่วทุกมุมโลก ที่ได้รับมาจากนานาประเทศ นำมาเก็บรวบรวมไว้ให้ได้ชม
17.00 น. นำท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีต่างๆที่ ตลาดกั๊วะ แหล่งรวมความหลากหลายของสินค้านานาชนิด ในราคาถูก เชิญท่านเลือกซื้อสินค้าได้ตามอิสระจนถึงเวลานัดหมาย
19.00 น. บริการอาหารค่ำ(4) ที่ร้านอาหาร
20.00 น. นำท่านเดินทางเข้าสูที่พัก โรงแรม Grand Continantal ลังกาวี พักผ่อนยามค่ำคืน
  พัก  โรงแรม Grand Continantal ลังกาวี
วันที่ 3 : เกาะลังกาวี-สุสานพระนางมัสสุหรี-ศูนย์หัตถกรรม-อุทยานทางทะเลคิลิม-จตุรัสนกอินทรีย์
06.00 น. รุ่งอรุณที่สดใสยามเช้า บริการอาหารเช้า(5) ที่ห้องอาหารของโรงแรม
09.00 น. เยี่ยมชม สุสานพระนางมัสสุหรี “พระนางเลือดขาว” ฟังเรื่องราวและประวัติความเป็นมาของหญิงผู้สาปแช่งเกาะลังกาวีไว้ 7 ชั่วอายุคน และเป็นที่นับถือของชาวเกาะ
10.00 น. นำท่านชม ศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านบูดายาคร๊าฟ ที่เป็นศูนย์สินค้าที่มีชื่อเสียงของมาเลเซีย เชิญท่านชมและเลือกซื้อสินค้าได้ตามอิสระ
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน(6) ที่ร้านอาหาร
13.00 น. นำท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือ ลงเรือท่องเที่ยว ล่องชม อุทยานแห่งชาติทางทะเลคิลิม ล่องไปตามแม่น้ำ ผ่านป่าชายเลน นำคณะให้อาหารนกอินทรีย์นับร้อยตัว ที่จะบินมาโฉบอาหารจากมือท่าน พร้อมกับชมทัศนียภาพที่สวยงามของป่าชายเลน แวะเที่ยวชมฟาร์มเลี้ยงปลา
15.00 น. นำคณะ ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ โซนดิวตี้ฟรี แหล่งรวมสินค้าที่มีความหลากหลายนานาชนิด
17.00 น. นำท่านร่วม บันทึกภาพ ณ ดาตารันลัง จัตุรัสนกอินทรีย์ รูปปั้นนกอินทรีย์ขนาดใหญ่ ที่เป็นนกสัญลักษณ์ของเกาะลังกาวี
18.00 น. บริการอาหารค่ำ(7) ที่ร้านอาหาร จากนั้นกลับเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนยามค่ำคืน
  พัก  โรงแรม Grand Continantal ลังกาวี
วันที่ 4 : ลังกาวี-สตูล-วัดชนาธิปเฉลิม-พิพิธภัณฑ์สตูล(คฤหาสน์กูเด็น)-พระธาตุไชยา-กรุงเทพฯ
07.00 น. รุ่งอรุณที่สดใสยามเช้า บริการอาหารเช้า(8) ที่ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. อำลาที่พัก เดินทางสู่ท่าเรือ
08.30 น. ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นั่งเรือเฟอรี่ เดินทางกลับสู่ จ.สตูล ประเทศไทย
09.30 น. เดินทางถึง ท่าเรือตำมะลัง จ.สตูล ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านขึ้นรถบัสปรับอากาศคันเดิม เดินทางสู่ตัวเมืองสตูล
10.30 น. นำท่านเที่ยวในตัวเมืองสตูล วัดชนาธิปเฉลิม หรือ วัดมำบัง เป็นวัดแห่งแรกของเองสตูล ศูนย์รวมจิตใจชาวพุทธในจังหวัดสตูล จากนั้นนำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสตูล (คฤหาสถ์กูเด็น) อาคารสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก ที่มีความสวยงาม ประตูหน้าต่างรูปโค้ง หลังคาทรงปั้นหยาแบบไทย จัดแสดงประวัติศาสตร์เมืองสตูล วิถีชีวิต ห้องวัฒนธรรมไทยมุสลิม
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน(9) ที่รานอาหาร
13.00 น. นำท่านเดินทางสู่ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
17.00 น. ถึง อ.ไชยา สักการะ พระบรมธาตุไชยา พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของ จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อความเป็นสิริมงคล และเลือกซื้อของฝาก อาทิ ไข่เค็มไชยา และสินค้าพื้นเมือง
18.30 น. บริการอาหารค่ำ(10) ที่ร้านพลับพลาซีฟู้ด
19.30 น. นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ เชิญท่านพักผ่อนบนรถตามอิสระ
วันที่ 5 : กรุงเทพฯ
05.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจTHAILAND

ปาย ปางอุ๋ง เชียงใหม่ 5วัน4คืน
เที่ยวอยุธยา ไหว้พระ 9 วัด-อยุธยา 1วัน
เกาะตะรุเตา-เกาะหลีเป๊ะ 5วัน4คืน
เที่ยวหลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ 6 วัน 5 คืน
เที่ยวสุพรรณบุรี ตลาดสามชุก 1วัน
เที่ยวสิบสองปันนา-เชียงรุ้ง 6 วัน 5 คืน
ทัวร์เชียงราย-ภูชี้ฟ้า-ผาตั้ง 5วัน4คืน
ท่องทะเลกระบี่-ทะเลแหวก 5 วัน 4 คืน
เที่ยวเพชรบูรณ์-เขาค้อ-ภูทับเบิก 2 วัน1 คืน
ตรัง ท่องทะเล ถ้ำมรกต 5 วัน 4 คืน
ทัวร์เที่ยวปาย-เชียงใหม่ 5วัน4คืน
เที่ยวพะเยา เวียนเทียนกลางน้ำ 4วัน 3คืน
เที่ยวเชียงราย เชียงใหม่ 5 วัน 4 คืน
เที่ยวภูเก็ต พังงา เกาะพีพี 5 วัน 4 คืน
ทัวร์พะเยา น่าน แพร่ 4 วัน 3 คืน
เชียงคาน เลย ภูเรือ 3 วัน 2 คืน
บึงกาฬ ภูทอก นครพนม 5 วัน 4 คืน
เที่ยวเชียงราย เชียงใหม่ 5 วัน 4 คืน