ReadyPlanet.com
ปาย ปางอุ๋ง เชียงใหม่ 5วัน4คืน

กำหนดการเดินทางวันที่ 13,20,27 มี.ค. 58 ราคาเริ่มต้น 7,900-

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ-เชียงใหม่
19.00 น. คณะเดินทางพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย........ เจ้าหน้าที่  รอให้การต้อนรับท่านและคอยอำนวยความสะดวก
19.30 น. ออก เดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ จ.เชียงใหม่ โดยรถตู้บัสปรับอากาศ บริการอาหารว่าง(1) และเครื่องดื่มบนรถ จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยบนรถ
วันที่ 2 : เชียงใหม่-ปางช้างแม่ปิง-น้ำตกหมอกฟ้า-เที่ยวปาย-สะพานประวัติศาสตร์-ถนนคนเดิน
05.00 น. รุ่งอรุณที่ จ.เชียงใหม่ นำท่านเข้าสู่ที่พักชั่วคราว ให้ท่านทำธุระส่วนตัว และ บริการอาหารเช้า(2)
07.30 น. เปลี่ยนการเดินทางเป็นรถตู้ปรับอากาศ เดินทางสู่ อ.ปาย
09.00 น. นำท่านชม น้ำตกหมอกฟ้า น้ำตกที่มีความสวยงาม ที่ร่มรื่นไปด้วยธรรมชาติ ผืนป่าที่ยังคงความสมบูรณ์ จากนั้นเดินทางต่อ สู่ อ.ปาย
12.30 น. บริการอาหารกลางวัน(3) ที่ร้านส้มตำหน้าอำเภอ
13.30 น. นำท่านเที่ยวในเมืองปาย เดินทางสู่ พระธาตุแม่เย็น ให้ท่านได้สักการะองค์พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของ อ. ปาย ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาสูง ณ จุดนี้ ท่านสามารถชมวิวทิวทัศน์ของเมืองปายได้อย่างชัดเจน
14.00 น. นำท่านเดินทางสู่ บ้านสันติชล หมู่บ้านชาวจีนยูนนานที่เป็นศูนย์วัฒนธรรม ชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาว
จีน บ้านดินที่เปิดเป็นร้านค้าต่างๆ  เชิญท่านสนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆ อาทิ นั่งชิงช้า ขี่ม้าถ่ายรูป หรือ ลิ้มรสหมั่นโถวร้อนๆ ตามอิสระ
15.30 น. นำท่านเดินทางสู่ วัดน้ำฮู ให้ท่านได้กราบสักการะ พระอุ่นเมือง ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ และที่น่าแปลกคือ
บริเวณพระเกศาของพระพุทธรูป จะมีน้ำซึมออกมาตลอดเวลาที่เชื่อกันว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ และมีความเชื่อ
ว่า เป็นพระพุทธรูปที่เด็จพระนเรศวรเป็นผู้สร้าง ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับ สะพานประวัติศาสตร์ปาย สะพาน เหล็กสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง และถ่ายรูปที่ ร้าน COFFEE IN LOVE ตามอิสระ
17.30 น. เดินทางถึง อ.ปาย นำท่านเข้าสูที่พัก รีสอร์ท อ.ปาย เชิญท่านพักผ่อนตามอิสระ
18.30 น. บริการอาหารค่ำ(4) ที่ร้านชาลีแอนด์เล็ก จากนั้นให้ท่านสัมผัสบรรยากาศของ ถนนคนเดินปาย เมือง เล็กๆที่น่ารัก ยามค่ำคืน ซึ่งมีร้านค้าต่างๆมากมาย ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าได้ตามอิสระ
21.00 น. นำท่านกลับเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนยามค่ำคืน
  พัก  บ้านกระทิงปาย รีสอร์ท หรือเทียบเท่า
วันที่ 3 : เที่ยวปางอุ๋ง-หมู่บ้านรักษ์ไทย-วนอุทยานถ้ำปลา-ห้วยน้ำดัง-เชียงใหม่
04.00 น. นำท่านขึ้นรถตู้ เดินทางสู่ บ้านรวมไทย ให้ท่านพักผ่อนบนรถตามอิสระ
06.00 น. เดินทางถึงบ้านรวมไทย นำท่านเข้าสู่ โครงการพระราชดำริปางตอง2 “ปางอุ๋ง” ให้ท่านได้ชื่นชมกับ
บรรยากาศยามเช้าที่งดงาม และสายหมอกที่ลอยเหนือผิวน้ำในทะเลสาบที่โอบล้อมด้วยสวนสน ที่ เรียกว่า “สวิสเซอร์แลนด์” ซึ่งเป็นภาพที่น่าประทับใจยิ่งนัก เชิญท่านเก็บภาพมุมสวย ณ สถานที่แห่งนี้
07.30 น. บริการอาหารเช้า(5) แบบจีนยูนนาน ที่ร้านเจ๊เนียง
08.30 น. นำท่านเดินทางสู่ วนอุทยานถ้ำปลา ชมปลาพลวงจำนวนมากมาย ที่อาศัยอยู่ภายในถ้ำ ที่มีน้ำไหลออกมาจากภูเขาตลอดทั้งปี ท่ามกลางบรรยากาศที่ร่มรื่นไปด้วยพรรณไม่ใหญ่นานาชนิด จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ อ.ปาย
12.30 น. บริการอาหารกลางวัน(6) ร้านครัวระเบียงปาย
13.30 น. นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง ชื่นชมความงดงามของเทือกเขาที่สลับซับซ้อนของดอย หลวงเชียงดาว และความสมบูรณ์ของผืนป่า ณ จุดชมวิวดอยกิ่วลม ได้เวลาพอสมควร เดินทางกลับสู่เชียงใหม่
17.00 น. ถึง จ.เชียงใหม่ นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม ฮอลิเดย์การ์เด้น พักผ่อนตามอิสระ
19.00 น. บริการอาหารค่ำ(7) แบบขันโตกดินเนอร์ พร้อมชมการแสดงที่สวยงามของทางล้านนา อาทิ ฟ้อนเล็บ ฟ้อนเทียน ตีกลองสะบัดชัย เป็นต้น
  พัก  โรงแรม ฮอลิเดย์ การ์เด้น หรือเทียบเท่า
วันที่ 4 : เชียงใหม่-ดอยสุเทพ-ภูพิงค์ราชนิเวศน์-อุทยานราชพฤกษ์-เวียงกุมกาม-กรุงเทพฯ
07.00 น. ตื่นรับอรุณวันใหม่ยามเช้า บริการอาหารเช้า(5) ที่ห้องอาหารของโรงแรม
08.30 น. นำท่านเดินทางขึ้นสู่ ดอยสุเทพ ให้ท่านได้นมัสการ พระธาตุดอยสุเทพ พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของ จ.
เชียงใหม่ ที่ศักดิ์สิทธิ์ และเป็นที่นับถือของชาวเชียงใหม่ จากจุดนี้ ท่านสามารถชมวิวทิวทัศน์ของเมือง
เชียงใหม่ ได้อย่างชัดเจน แล้วเชิญท่านเลือกซื้อของที่ระลึกมากมาย จากนั้นนำท่านขึ้นสู่ พระตำหนักภู
พิงค์ราชนิเวศน์ พระ ตำหนักที่ประทับแรมบนดอยสุเทพ-ปุย สร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ประทับสำหรับแปร พระราชฐาน ทรงงานทางภาคเหนือ เชิญท่านพักผ่อนถ่ายรูปกับสวนดอกไม้ เมืองหนาวนานาชนิด
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน(8) แบบบุฟเฟ่ท์ ที่โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น
13.00 น. นำท่านเดินทางสู่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ต.แม่เหียะ จ.เชียงใหม่ ให้ท่านได้เข้าชมสถานที่จัดงานพืช
สวนโลก ผ่านประตูช้างค้ำเข้าชมบริเวณ หอคำหลวง สถาปัตยกรรมที่สวยงามตามแบบล้านนา ถ่ายรูป
กับสถานที่ต่างๆภายใน อาทิ วัดเชียงทอง ของประเทศลาว และสวนของประเทศต่างๆ ที่มาจัดแสดง ท่ามกลางพรรณไม้และดอกไม้นานาชนิด
15.00 น. นำท่านชม เวียงกุมกาม เมืองโบราณใต้ภิภพ 1 ใน Unseeu in Thailand เมืองเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในสมัย
พ่อขุนเม็งราย อายุกว่า 700 ปี นำท่านนั่งรถลากชมโบราณสถานต่างๆภายในเวียงกุมกาม พร้อมวิทยากร ที่ให้ความรู้กับท่าน ชมโบราณสถานต่างๆ อาทิ วัดช้างค้ำ วัดเจดีย์เหลี่ยม
16.30 น. นำท่านเดินทางสู่ วัดเจดีย์หลวง ชมความงามของเจดีย์เก่าแก่ เป็นโบราณสถานที่สำคัญของวัด ถือว่า เป็นเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดของเมืองเชียงใหม่
17.30 น. ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากที่ขึ้นชื่อ อาทิ แหนม หมูยอ น้ำพริกหนุ่ม และสินค้าอื่นๆ ที่ร้านวนัสนันท์
19.00 น. บริการอาหารค่ำ(10) ที่ร้านอิ่มปลาเผา
20.00 น. นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ เชิญท่านพักผ่อนบนรถยามค่ำคืน
วันที่ 5 : กรุงเทพฯ
05.00 น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจTHAILAND

เที่ยวอยุธยา ไหว้พระ 9 วัด-อยุธยา 1วัน
สตูล-เกาะลังกาวี 5วัน4คืน
เกาะตะรุเตา-เกาะหลีเป๊ะ 5วัน4คืน
เที่ยวหลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ 6 วัน 5 คืน
เที่ยวสุพรรณบุรี ตลาดสามชุก 1วัน
เที่ยวสิบสองปันนา-เชียงรุ้ง 6 วัน 5 คืน
ทัวร์เชียงราย-ภูชี้ฟ้า-ผาตั้ง 5วัน4คืน
ท่องทะเลกระบี่-ทะเลแหวก 5 วัน 4 คืน
เที่ยวเพชรบูรณ์-เขาค้อ-ภูทับเบิก 2 วัน1 คืน
ตรัง ท่องทะเล ถ้ำมรกต 5 วัน 4 คืน
ทัวร์เที่ยวปาย-เชียงใหม่ 5วัน4คืน
เที่ยวพะเยา เวียนเทียนกลางน้ำ 4วัน 3คืน
เที่ยวเชียงราย เชียงใหม่ 5 วัน 4 คืน
เที่ยวภูเก็ต พังงา เกาะพีพี 5 วัน 4 คืน
ทัวร์พะเยา น่าน แพร่ 4 วัน 3 คืน
เชียงคาน เลย ภูเรือ 3 วัน 2 คืน
บึงกาฬ ภูทอก นครพนม 5 วัน 4 คืน
เที่ยวเชียงราย เชียงใหม่ 5 วัน 4 คืน