ReadyPlanet.com
แพ็คเกจ สิงคโปร์3วัน 2คืน article
                      Singapore Package

 SSP2014แพ็คเกจไม่รวมตั๋วเครื่องบิน  (JUN-DEC'14)
 หมายเหตุ :- *พักห้องคู่/เดินทางพร้อมกัน 2 ท่านขึ้นไป ราคาเริ่มต้น

 HOTEL

SSP2014    
CHERRY LOFT 5,400.-฿
FORTURN HOTEL   6,200.-฿
FRAGRANCE HOTEL ROYAL 5,200.-฿
HOTEL81 GEYLANG / ORCHILD 4,300.฿
IBIS BENCOOLEN 8,300.-฿
VALUE HOTEL BALESTIER 5,300.฿
ORCHARD PARADE  9,200.-฿
MARINA BAY SAND (5*)   14,600.-฿

***โรงแรมอื่น กรุณาเช็คราคากับฝ่ายขาย

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่าโรงแรม ที่พัก 2 คืน พร้อมอาหารเช้า
2. รถรับส่งสนามบิน-โรงแรม/โรงแรม-สนามบิน
3. CITY TOUR


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

1. ค่าทิปไกด์ + คนขับรถ
2. ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายส่วนตัว
3. ตั๋วเครื่องบิน
รายละเอียดการเดินทาง
วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – สิงคโปร์

............ ถึงท่าอากาศยานใหม่  ชางยี  หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง  ให้ท่านออก ณ ประตู  EXIT B ตัวแทนของบริษัท    คอยต้อนรับท่าน  เข้าสู่ที่พัก  โรงแรม .........................................
 
วันที่สองของการเดินทาง  ซิตี้ทัวร์ ช้อปปิ้งอิสระ
เช้า      รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม ซิตี้ทัวร์ อิสระกับการช้อปปิ้งตามอัธยาศัยย่านถนนออชาร์ด หรือว่าจะเลือก 
ซื้อทัวร์เพิ่ม  
                                                                                                                                      
         
                                  
วันที่สามของการเดินทาง   สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ
เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม อิสระกับการช้อปปิ้งตามอัธยาศัยย่านถนนออชาร์ด  ก่อนอำลาจากสิงคโปร์ 
.................. กรุณาพร้อมกันที่  Lobby  ของโรงแรม  กรุณาตรงต่อเวลานัดหมายเพื่อเดินทางสู่สนามบิน
CITY TOUR SINGAPORE
นำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองชมตัวเมืองที่ได้รับการพัฒนา และการสร้างเมืองให้เป็นที่สนใจของคนทั่วโลกระหว่างทางผ่านชมทิวทัศน์อันสวยงามและความสะอาดสะอ้านของถนนหนทาง ผ่านเมืองชมสนามปาดังสนามขนาดใหญ่ซึ่งล้อมรอบด้วยทำเนียบรัฐบาลศาลฎีกา และศาลาว่าการเมือง
จากนั้นนำท่านชมถนนอลิซาเบธวอล์คซึ่งเป็นจุดชมวิวริมแม่น้ำสิงคโปร์ ท่านสามารถถ่ายรูปคู่กับเมอร์ไลอ้อนสัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ซึ่งมีอายุกว่า 30 ปี โดยรูปปั้นครึ่งสิงโตครึ่งปลานี้หันหน้าออกทางอ่าวมาริน่า     ซึ่งมีทัศนียภาพที่สวยงามมากๆ The Merlion นี้ถูกผสมผสานระหว่างความจริง และตำนานซึ่งมีหัวเป็นสิงโตและลำตัวเป็นปลากำลังโต้คลื่น ส่วนหัวนั้นเป็นสัญลักษณ์ของตำนานการค้นพบสิงหปุระ หรือสิงคโปร์ในปัจจุบัน ตามตำนานเล่าขานของชาวมาเลย์ส่วนลำตัวที่เป็นปลาแสดงถึงการเริ่มต้นของสิงคโปร์ที่เต็มไปด้วยหมู่บ้านของชาวประมงในอดีตนั่นเองใกล้ๆกัน ท่านจะพบกับโรงละครเอสพนาเนดที่มีลักษณะเป็นเอกลัษณ์ที่ไม่เหมือนใครภายนอกถูกออกแบบมาให้คล้ายกับเปลือกทุเรียนขนาดยักษ์มีความสวยงามทางสถาปัตยกรรม                                   
 
ซื้อทัวร์เพิ่ม  
ทัวร์เลือกซื้อ  ผู้ใหญ่ เด็ก
JURONG BIRDPARK   1200.00บาท 750.00บาท
NIGHT SAFARI  1,400.00บาท              900.00บาท
UNIVERSAL STUDIO WITH LUNCH COPON&TRANSFER
WEEKDAYS   2,400.00บาท 1700.00บาท
WEEKENDS 2,600.00บาท 1900.00บาท
PKGฮ่องกง มาเก๊า เซินเจิ้น จูไห่ สิงคโปร์

แพ็คเกจ ฮ่องกง3วัน 2คืน UL
แพ็คเกจ ฮ่องกง 3วัน 2คืน
แพ็คเกจ มาเก๊า3วัน 2คืน
แผนที่ฮ่องกง
โรงแรมในฮ่องกง