ReadyPlanet.com
แพ็คเกจ ฮ่องกง 3วัน 2คืน

HongKong Package

     JUL-DEC '14

PKGHKG (3D2N) 

 ราคาเริ่มต้น / บาท
WING SING           3,300.-
BRIDAL TEA HOUSE(YAUMATEI)         4,500.-    
M1 HOTEL     4,700.-    
SHAMROCK

        5,000.- 

RAMADA KOWLOON
    4,800.-
KIMBERLEY     5,500.- 
METROPARK HOTEL MONGKOK     4,200.-
PANORAMA     5,900.-
THE CITY VIEW     5,300.-
HOLIDAY INN GOLDEN MILE     7,400.-

***โรงแรมอื่นๆ กรุณาเช็คราคากับฝ่ายขาย
อัตราค่าบริการนี้ 
1. ค่าโรงแรม  ที่พัก 2 คืน
2. ทัวร์เกาะฮ่องกงครื่งวัน(CITY TOUR)
3. รถรับ-ส่งสนามบิน - โรงแรม / โรงแรม – สนามบิน

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าทิปไกด์ + คนขับรถ
2. ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายส่วนตัว

3. ตั๋วเครื่องบิน
**DISNEYLAND TOUR ท่านละ 2,500.-บาท
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
วันแรกของการเดินทาง  กรุงเทพฯ – ฮ่องกง

............

ถึงท่าอากาศยานใหม่  เช็กลัปก๊อก  หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง 
ให้ท่านออก ณ ประตู  EXIT B  ตัวแทนของบริษัท    คอยต้อนรับท่าน 
ระหว่างเดินทางสู่โรงแรมท่านจะได้ชมทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกง, 
สะพานชิงหม่าเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม .........................................

 วันที่สองของการเดินทาง  ฮ่องกง – City  Tour
 

............. นำท่านเที่ยวเกาะฮ่องกงขึ้นVICTORIA  PEAK (ไม่ได้ขึ้นสู่จุดชมวิวสูงสุด) ชมทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกง อาคารที่สร้างตามหลักฮวงจุ้ย จากนั้นนำท่านสู่ ABERDEEN BAY ซึ่งแต่เดิมเป็นหมู่บ้านชาวประมง ปัจจุบันพัฒนาเป็นที่จอดเรือยอร์จ ท่านสามารถนั่งเรือสัมปั่นชมทิวทัศน์รอบอ่าวได้(ค่านั่งเรือจ่ายต่างหากกับชาวประมง) จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งที่ร้าน JEWELLY และ สมุนไพรจีน หลังจากนั้นอิสระตามอัธยาศัย

วันที่สามของการเดินทาง   ฮ่องกง – กรุงเทพฯ             

.............  อิสระกับการช้อปปิ้งตามอัธยาศัยย่านถนนนาธาน ห้างOcean Terminal แหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำชื่อดัง อาทิ GIORGIO ARMANI ESPRIT DKNY MARD&SPENSOR และของฝากคุณหนูที่ Toy'r us หรือที่ร้านค้าปลอดภาษี Duty Free ส่งท้ายก่อนอำลาฮ่องกง          
............. กรุณาพร้อมกันที่  Lobby  ของโรงแรม  กรุณาตรงต่อเวลานัดหมายเพื่อเดินทางสู่สนามบินกรุณาพร้อมกันที่     Lobby  ของโรงแรมกรุณาตรงต่อเวลานัดหมายเพื่อเดินทางสู่สนามบิน

 
* * * * * * * * * * * * * * * ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ * * * * * * * * * * * *
PKGฮ่องกง มาเก๊า เซินเจิ้น จูไห่ สิงคโปร์

แพ็คเกจ ฮ่องกง3วัน 2คืน UL
แพ็คเกจ มาเก๊า3วัน 2คืน
แพ็คเกจ สิงคโปร์3วัน 2คืน article
แผนที่ฮ่องกง
โรงแรมในฮ่องกง